STATUT

 

Gimnazjum

 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Kamienicy

 

 

 

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Statut szkoły został sporządzony na podstawie:

 

Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 357);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych (na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908);

Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.) – odpowiedni załącznik dla danego typu szkoły.

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE ……………………………………………………..str. 3

ROZDZIAŁ 2

CELE I ZADANIA GIMNAZJUM ……………………………………………..str. 4 - 5

ROZDZIAŁ 3

ORGANY GIMNAZJUM I ICH ZADANIA ………………………………….str. 6 - 12

ROZDZIAŁ 4

ORGANIZACJA GIMNAZJUM ……………………………………………. str. 12 - 15

ROZDZIAŁ 5

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM …………………..str. 15 - 19

ROZDZIAŁ 6

RODZICE W SZKOLE ………………………………………………………str. 19 - 20

ROZDZIAŁ 7

UCZNIOWIE GIMNAZJUM ………………………………………………...str. 20 - 26

ROZDZIAŁ 8

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE   ………………….. ……………….str. 26 - 43

ROZDZIAŁ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE ………………………………………………str. 44

 

 

 

STATUT

Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kamienicy

 

 

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ l

1.      Typ szkoły: Szkoła jest trzyletnim gimnazjum dla młodzieży.

2.      Siedziba: Siedzibą Gimnazjum jest budynek szkolny położony na działce nr 2308/3 i 2308/4 w Kamienicy.

3.      Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w brzmieniu: "Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kamienicy ".

4.      Na pieczęci używana jest nazwa: "Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kamienicy, 34-608 Kamienica, tel./fax 018 33 40 900; NIP 737-179-06-55, REG. 491964045.

5.      Do obwodu szkolnego należy młodzież z: Kamienicy Dolnej, Kamienicy Górnej, Zbludzy, Zasadnego.

6.      Organem prowadzącym Gimnazjum jest Urząd Gminy z siedzibą w Kamienicy.

7.      Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.

 

§ 2

1.      Ilekroć w statucie mowa jest o „szkole”, należy przez to rozumieć Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kamienicy.

2.      Gimnazjum kształci uczniów na podbudowie sześcioletniej szkoły podstawowej.

3.      Nauka w gimnazjum kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły.

4.      W klasie III gimnazjum przeprowadza się egzamin zewnętrzny.

5.      Gimnazjum wydaje świadectwa ukończenia szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki szkolne i dokumenty na zasadach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej.

6.      Gimnazjum zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania.

7.      Prowadzi rekrutację uczniów o zasadę powszechnej dostępności.

8.      Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:

1)      z urzędu – absolwentów szkół podstawowych z obwodu gimnazjum w Kamienicy;

2)      na wniosek rodziców – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

9.      W przypadku, gdy liczba kandydatów spoza obwodu gimnazjum jest większa
od liczby miejsc, szkoła przyjmuje na podstawie kryteriów określonych w niniejszym statucie.

10.  Gimnazjum realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego.

11.  Realizuje ustalone przez MEN zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.

12.  Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną na zasadach
i warunkach określonych odrębnymi przepisami.

13.  Gimnazjum jest utrzymywane z środków finansowych organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna Gminy Kamienica, działająca na zasadach jednostki budżetowej.

 

§ 3

1.      Gimnazjum spełnia funkcję kształcącą, wychowującą, kulturotwórczą, tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego  i fizycznego rozwoju uczniów.

2.      Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje ucznia do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu
o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

3.      Gimnazjum wychowuje uczniów – respektując chrześcijański system wartości –
w duchu uniwersalnych zasad moralnych, humanistycznych wartości.

4.      Gimnazjum posiada własne imię, sztandar i ceremoniał szkoły.

 

 

ROZDZIAŁ 2

CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

 

§ 4

 

1.      Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i przepisach wykonawczych, wydanych na jej podstawie, jak również tych, które zostały zawarte w Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki dostosowanym
do potrzeb rozwojowych ucznia.

2.      Głównym celem wychowawczo-dydaktycznym gimnazjum jest pomaganie każdemu uczniowi w jak najpełniejszym rozwoju jego osobowości oraz  przygotowanie wychowanka do dalszego kształcenia, wyboru zawodu i świadomego uczestnictwa w życiu własnym, regionu i świata.

3.      Kształcenie i wychowanie ma na celu wyrobienie u uczniów poczucia odpowiedzialności, przedsiębiorczości, szacunku dla innych, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.

 

 

§ 5

1.      Do zadań gimnazjum w zakresie kształcenia należy:

1)      wprowadzanie ucznia w świat nauki przez poznanie języka, pojęć, twierdzeń      i stosowanie  metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie;

2)      realizowanie w uzasadnionych przypadkach indywidualnych programów lub toków nauczania;

3)      pomoc uczniom w dokonaniu świadomego wyboru dalszego kształcenia przez organizację Szkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

2.   Do zadań gimnazjum w zakresie wychowania należy:

1)      wspomaganie rodziny w jej wychowawczej roli;

2)      utrzymywanie prozdrowotnych warunków pracy ucznia i nauczyciela;

3)      przeciwdziałanie przemocy i agresji wśród młodzieży.

3.   Do zadań gimnazjum w zakresie opieki psychologiczno-pedagogicznej należy:

1)      popularyzowanie wśród rodziców wiedzy z zakresu praw rozwoju i potrzeb psychofizycznych młodzieży;

2)      eliminowanie z procesu dydaktycznego nadmiernych sytuacji stresowych i nerwicowych;

3)      różnicowanie wymagań edukacyjnych przez dostosowanie ich do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;

4)      organizowanie indywidualnego nauczania dla tych, wobec których poradnia psychologiczno-pedagogiczna orzeka taką formę kształcenia i wychowania;

5)      udzielanie uczniom pomocy w kierowaniu przez nich własnym rozwojem przez:

a)      udzielanie pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych, nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,

b)      udzielanie uczniom porad w rozwiązywaniu trudności powstałych na tle konfliktów rodzinnych,

c)      udzielanie pomocy i porad uczniom napotykającym na trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych;

6)      Eliminowanie przyczyn społecznego niedostosowania przez:

a)      informowanie o przyczynach, przejawach i następstwach szczególnie rozpowszechnionych zjawisk patologii społecznej,

b)      rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów napotykających na trudności  w realizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego,

c)      powiadamianie organów policji, prokuratury, sądów o rażących zaniedbaniach rodzicielskich,

a)      wnioskowanie o przebadanie ucznia w poradni psychologiczno - pedagogicznej.

4.   Do zadań gimnazjum w zakresie opieki socjalnej należy:

1)      umożliwienie uczniom spożywania w szkole posiłków;

2)      organizowanie dożywiania uczniom z rodzin wykazujących szczególnie trudne warunki materialne;

3)      organizowanie pomocy uczniom opuszczonym, osieroconym, z rodzin alkoholowych, zagrożonych demoralizacją i rodzin z innymi dysfunkcjami;         

4)      organizowanie pomocy materialnej przez:

a)      pozyskiwanie sponsorów,

b)      występowanie z prośbą o pomoc do instytucji,

c)      organizowanie pomocy materialnej / rzeczowej i finansowej/ w ramach akcji charytatywnych.

5.   Gimnazjum organizuje zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
      w oparciu o  Szkolny System Doradztwa Zawodowego.

6.   W szkole analizuje się wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej.

7.   Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie któ-
       rych nauczyciele planują i podejmują działania służące podnoszeniu jakości proce-
       sów edukacyjnych.

8.   Powyższe działania są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeb – modyfiko-
      wane.

9.   Szkoła prowadzi badania osiągnięć uczniów i losów absolwentów.

 

 

§ 6

1.      Gimnazjum kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów
i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów przez:

1)      zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów i nauczycieli;

2)      systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów;

3)      realizowanie Programu Wychowawczego Gimnazjum i Programu Profilaktycznego.

2.      Sprawuje opiekę dydaktyczną nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb przez:

1)      prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

2)      organizowanie zajęć świetlicowych;

3)      prowadzenie zajęć wyrównawczych;

4)      prowadzenie zajęć rewalidacyjnych;

5)      dodatkową pracę  z uczniem zdolnym.

3.      Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze mogą być organizowane dla uczniów ze środowisk niewydolnych wychowawczo lub dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edaukacyjnymi.

4.      Opiekę nad uczniami sprawują:

1)      podczas zajęć nauczyciele prowadzący te zajęcia;

2)      w czasie przerw nauczyciele pełniący dyżur;

3)      w czasie wycieczek nauczyciele i opiekunowie prowadzący wycieczkę;

5.      Za bezpieczeństwo uczniów w szkole odpowiadają również inni pracownicy szkoły.

 

§ 7

1.      Praca dydaktyczna prowadzona jest w szkole w oparciu o obowiązującą podstawę programową i zgodne z nią, dopuszczone do użytku szkolnego programy nauczania przedmiotowego dla III etapu edukacyjnego.

2.      Program nauczania dla poszczególnych przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej „programem nauczania ogólnego”, dopuszcza do użytku szkolnego dyrektor gimnazjum po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli.

3.      Nauczyciel może zaproponować program własny, opracowany przez innego autora lub program innego autora z dokonaną przez siebie modyfikacją.

4.      Dopuszczone do użytku programy podlegają ewaluacji prowadzonej przez autora lub nauczyciela wdrażającego program w procesie edukacyjnym.

5.      Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, programy zajęć specjalistycznych, kółek i zajęć pozalekcyjnych zatwierdza dyrektor szkoły.

6.      Zasady korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej reguluje „Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kamienicy”.

7.      Szkoła zapewnia opiekę, bezpieczne i korzystne dla rozwoju ucznia warunki procesu edukacyjnego.

8.      Realizację powyższych zadań reguluje opracowany i przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej Program Wychowawczy Gimnazjum i Program Profilaktyczny Gimnajzum.

 

§ 8

1.      Szkoła realizuje statutowe cele i zadania we współpracy z rodzicami, organizacjami i  instytucjami społeczno-gospodarczymi i kulturalnymi gminy (regionu).

 

 

 

ROZDZIAŁ 3

ORGANY GIMNAZJUM I ICH ZADANIA

 

§ 9

l .  Organami Gimnazjum są:                                            

1)      Dyrektor Gimnazjum;

2)      Rada Pedagogiczna;

3)      Rada Rodziców;

4)      Samorząd Uczniowski.

 

 

§ 10

1. Dyrektor Gimnazjum w Kamienicy przewodniczy Radzie Pedagogicznej, a ponadto:

1)      kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Gimnazjum;

2)      sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców;

3)      przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;

4)      realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym; niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

5)      powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej;

6)      zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie
z odrębnymi przepisami;

7)      przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom Gimnazjum;

8)      dysponuje środkami finansowymi;

9)      opracowuje arkusz organizacyjny;

10)    dba o powierzone mienie;

11)    wydaje polecenia służbowe;

12)    dokonuje oceny pracy nauczycieli;

13)    nadaje stopień nauczyciela kontraktowego;

14)    realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy Karta Nauczyciela;

15)    kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne
w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego;

16)    odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

17)    współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim;

18)    rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami:

a)      w przypadku sporu między uczniem i nauczycielem, nauczycielem a rodzicem podejmuje ostateczną decyzję,

b)      w nierozstrzygniętych, wg przyjętych w niniejszym statucie ustaleń, sprawach spornych pomiędzy uczniami podejmuje ostateczną decyzję,

c)      dbając o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły, kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu, a wnoszone sprawy rozstrzyga
z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego,

d)     wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy gimnazjum i nie służy rozwojowi jego wychowanków,

e)      jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, Dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w Regulaminie Rady Rodziców  uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały,

f)       w przypadku braku uzgodnienia, o którym mowa w podpunkcie „e”, Dyrektor Gimnazjum przekazuje sprawę  do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu;

19)    przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec  uczniów;

20)    wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza
o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, na czas określony w tej opinii.

21)    zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie wydanej przez lekarza opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia
w tych zajęciach, na czas określony w tej opinii.

22)    podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków  określonych odrębnymi przepisami;

23)    reprezentuje Gimnazjum na zewnątrz;

24)    prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami;

25)    stosuje procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych, tj. uczeń pod wpływem alkoholu, uczeń pod wpływem narkotyków, uczeń agresywny wobec kolegów lub dorosłych:

a)      sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych reguluje odrębny dokument pod nazwą „Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją i przestępczością”.

26)    obowiązany jest z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone
dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone;

27)    zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

28)    zwołuje zebrania RP;

29)    wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą;

30)    podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywać w szkole;

31)    dopuszcza programy nauczania do użytku w szkole;

32)    corocznie ustala zestaw podręczników lub materiałów  edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, które będą obowiązywać w danym roku szkolnym;

33)    wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami
i materiałami;

34)    określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników
lub materiałów edukacyjnych;

35)    ma prawo zgłaszania zastrzeżeń w związku z otrzymanymi zaleceniami, uwagami i wnioskami organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

36)    może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze do 8 dni, zasięgając w tej sprawie opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego;

37)    stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Gimnazjum;

38)    wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

2. Rada Pedagogiczna Gimnazjum jest kolegialnym organem szkoły w zakresie
      realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

3. W skład Rady wchodzi Dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Gimnazjum.

4.  Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są   protokołowane.

5. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej  1/2 członków Rady, którzy są zobowiązani do nieujawniania spraw, będących przedmiotem posiedzeń Rady. Obowiązek ten dotyczy także wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniach (nie tylko nauczycieli).

1)      W ramach kompetencji stanowiących Rada Pedagogiczna:

a)      zatwierdza plany pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,

b)      podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów dotyczące:

-          zgody na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach,

-          promowania do klasy programowo wyższej ucznia gimnazjum, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

-          porozumienia z dyrektorem w sprawie szczegółowych warunków realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum,

-          postanowienia o ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym na zakończenie klasy programowo najwyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami,

-          wskazania sposobu lub sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości uczniów posiadających orzeczenia lub opinie poradni o dostosowaniu warunków egzaminu, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, określonych w szczegółowej informacji Dyrektora CKE,

c)      podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,

d)     ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

e)      podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów ucznia objętego obowiązkiem nauki,

f)       ustala regulamin swojej działalności,

g)      przygotowuje projekt statutu szkoły i jego zmiany,

h)      zatwierdza kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów,

i)        przedstawia kuratorowi oświaty wniosek o przyznanie uczniowi stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

j)        uchwala program wychowawczy szkoły,

k)      uchwala program profilaktyki,

l)        podejmuje decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz zgody rodziców ucznia,

m)    ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
w celu doskonalenia pracy szkoły;

2)      W ramach swoich uprawnień Rada Pedagogiczna:

a)      opiniuje zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący
we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,

b)      opiniuje materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym,

c)      deleguje przedstawiciela Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły,

d)     może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora,

e)      wnioskuje o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez ucz-niów na terenie szkoły jednolitego stroju,

f)       wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości uczniów posiadających orzeczenia,

g)       wybiera przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

3)      W ramach kompetencji opiniodawczych Rada Pedagogiczna Gimnazjum w Kamienicy:

a)      opiniuje dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania,

b)      opiniuje powierzenie stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,

c)      opiniuje przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora,

d)     opiniuje powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole,

e)      opiniuje odwołanie ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego,

f)       opiniuje wnioski dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

g)      opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub kuratora oświaty,

h)      opiniuje organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,

i)        opiniuje wnioski o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

j)        opiniuje propozycję dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

k)      opiniuje program wychowawczy Gimnazjum,

l)        opiniuje program profilaktyki,

m)    opiniuje akt założycielski w sprawie utworzenia zespołu szkół (w sprawie połączenia szkół),

n)      wyrażą zgodę (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,

o)      wyraża opinię w sprawie wzoru jednolitego stroju,

p)      opiniuje w sprawie określenia sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga jednolitego stroju,

q)      opiniuje  średnią ocen, ustaloną przez komisję stypendialną, upoważniającą do przyznania stypendium za wyniki w nauce,

r)       opiniuje wysokośc  stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe,

s)       opiniuje przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel
w budżecie szkoły,

t)       wyraża opinię w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektora szkoły,

u)      opiniuje ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

v)      opiniuje ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, innych niż określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia,

w)    opiniuje propozycję zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów,

x)      opiniuje zezwolenie na indywidualny program nauki,

y)      opiniuj eezwolenie na indywidualny tok nauki,

z)      opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,

aa)   opiniuje analizę osiągnięć edukacyjnych ucznia niepełnosprawnego
oraz ucznia w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich co do przedłużenia okresu nauki na każdym etapie kształcenia co najmniej o jeden rok,

bb)  wyraża opinię w sprawie wniosku o wydanie przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub specjalistyczną opinii dotyczącej specyficznych trudności w uczeniu się,

cc)   wyraża pozytywną opinię w sprawie przystąpienia ucznia do egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, jeżeli wcześniej był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną,

dd) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli.

3. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów Gimnazjum:

1)      w skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego oddziału wybranym przez rodziców na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym,
w głosowaniu tajnym;

2)      powstała Rada Rodziców opracowuje Regulamin swojej działalności, określający szczegółowe zasady i tryb działania tego organu;

3)      Regulamin Rady Rodziców ustala m.in.:

a) kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie Rady Rodziców,

b)   organy Rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji,

c)   tryb podejmowania uchwał,

d)  zasady wydatkowania funduszy;

4)      Regulamin jest zatwierdzany przez ogólne zebranie rodziców - nie może on być sprzeczny ze Statutem Gimnazjum;

5)      wśród zadań ujętych w regulaminie Rady Rodziców Gimnazjum w Kamienicy powinny się znależć w szczególności:

a)      występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Gimnazjum z wnioskami
i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Gimnazjum,

b)      udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,

c)      działanie na rzecz stałej poprawy bazy,

d)     pozyskiwanie środków finansowych w celu wsparcia działalności szkoły,

e)      współdecydowanie o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,

6)      w ramach kompetencji stanowiących Rada Rodziców Gimnazjum w Kamienicy:

a)      uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Gimnazjum program wychowawczy,

b)      uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Gimnazjum program profilaktyki,

c)      uchwala regulamin swojej działalności;

7)      w ramach swoich uprawnień Rada Rodziców Gimnazjum w Kamienicy:

a)      deleguje przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata
na stanowisko dyrektora,

b)      deleguje przedstawiciela rad do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora nowo zakładanego zespołu szkół,

c)      może występować do dyrektora i innych organów gimnazjum, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności w sprawach organizacji zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych organizowanych dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

d)     wnioskuje o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,

e)      wnioskuje o dokonanie oceny pracy nauczyciela,

f)       wybiera przedstawiciela rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

8)      w ramach kompetencji opiniodawczych Rada Rodziców Gimnazjum w Kamienicy:

a)      opiniuje zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,

b)      opiniuje materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym,

c)      opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

d)     opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

e)      opiniuje podjęcie działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji,

f)       opiniuje zgodę (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,

g)      opiniuje uzgodnienie wzoru jednolitego stroju do noszenia przez uczniów
na terenie szkoły

h)      opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,

i)        opiniuje propozycję zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów,

j)        opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,

k)      opiniuje ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

l)        opiniuje ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, innych niż określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia.

4. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum w Kamienicy przy za-
    łożeniu, że:

1)      reprezentantem szkolnej społeczności jest Rada Uczniowska;

2)      Rada Uczniowska Przedstawia Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Gimnazjum wnioski i opinie w sprawach  szkoły, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów, określonych w niniejszym Statucie;

3)      wybiera nauczyciela pełniącego rolę opiekuna;

4)      Rada Uczniowska reprezentuje interesy uczniów w zakresie: oceniania, klasyfikowania i promowania,  form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu następujących zasad:

a)      najwyżej trzy sprawdziany w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż          l dziennie,

b)      dwutygodniowe uprzedzenie o zamiarze badania kompetencji;

5)      w ramach kompetencji stanowiących Samorząd Uczniowski:

a)      uchwala regulamin Samorządu Uczniowskiego,

b)      przedstawia sporządzonych przez Samorząd Uczniowski wniosek o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów,

c)      wnioskuje o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,

d)     opiniuje w sprawie wniosku Dyrektora Gimnazjum o wprowadzeniu obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,

e)      opiniuje w sprawie wzoru jednolitego stroju,

f)       opiniuje ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

g)      opiniuje ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, innych niż określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia

h)      opiniuje pracę nauczyciela na wniosek dyrektora szkoły.

 

 

 

ROZDZIAŁ 4

ORGANIZACJA GIMNAZJUM

 

§ 11

1.      Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku kalendarzowego, a kończy    31 sierpnia następnego roku.

2.      Rok dzieli się na dwa okresy: pierwszy okres kończy się ostatniego dnia nauki poprzedzającego ferie zimowe, nie później jednak niż 31 stycznia.

3.      Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw świątecznych i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

4.      Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są:

1)      dla całej społeczności gimnazjalnej 28 maja - Dzień Patrona Szkoły (jeśli         28 maja przypada na dzień wolny od zajęć dydaktycznych, to Dzień Patrona Szkoły obchodzony jest w dniu poprzednim lub następującym po nim);

2)      dni przeprowadzania egzaminu na koniec gimnazjum - 3 dni.

5.      W Gimnazjum obowiązuje 5 dniowy tydzień pracy.

 

§ 12

1.      Zajęcia dydaktyczne i wychowawcze odbywają się na jedną zmianę, jeżeli Gimnazjum ma do dyspozycji  odpowiednią ilość sal.

2.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora szkoły.

1)      Arkusz Organizacji Gimnazjum zatwierdza organ prowadzący w porozumieniu
z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

3.      Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest oddział, przyczym:

1)      liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 26;

2)      uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki  danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania
i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego;

3)      przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu  ustalonego
dla Gimnazjum, o ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia w powyższej sprawie.

4.      Struktura organizacyjna gimnazjum obejmuje klasy I - III.

5.      Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Gimnazjum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

6.      Podstawową formą pracy Gimnazjum są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

7.      Przerwy między lekcjami trwają nie krócej niż 10 min, a przynajmniej jedna przerwa (obiadowa) trwa 15 min.

8.      Podziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu
w sprawie ramowych planów nauczania:

1)      podział uczniów na grupy na zajęciach uzależniony jest od możliwości finansowych szkoły oraz wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych;

2)      podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach:

a)      języków obcych (w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów),

b)      wychowania fizycznego (grupa liczy od 12 do 26 uczniów),

a)      informatyki (w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów 

b)      na innych zajęciach, jeżeli z treści programu nauczania wynika konieczność przeprowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych (w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów).

3)      w innych przypadkach podziału na grupy na  zajęciach można dokonywać
za zgodą organu prowadzącego.

 

§ 13

1.      Podstawową formą pracy Gimnazjum są:

1)      obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne
z zakresu kształcenia ogólnego;

2)      zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3)      zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie;

4)      zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

5)      zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania

2.      Ponadto w Gimnazjum mogą być organizowane:

1)      dodatkowe zajęcia edukacyjne;

2)      zajęcia sportowe;

3)      imprezy kulturalne (wg dorocznego kalendarza uroczystości szkolnych);

4)      wycieczki, których zasady organizacji określa odrębny regulamin;

5)      zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów, mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi;

6)      nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne /koła zainteresowań/.

3.      Gimnazjum może organizować i prowadzić różne formy działalności w zakresie krajoznawstwa i  turystyki w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; w tym takie jak:

1)      wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo-turystyczne;

2)      imprezy krajoznawczo-turystyczne /zloty, biwaki, rajdy/;

3)      imprezy wyjazdowe /zielona szkoła, ścieżki ekologiczne/.

4.      W Gimnazjum odbywają się obowiązkowe, dodatkowe zajęcia edukacyjne wprowadzone z godzin do dyspozycji dyrektora.

5.      Gimnazjum organizuje spotkania z rodzicami co najmniej raz w okresie, a także umożliwia spotkania indywidualne, związane z wymianą informacji oraz dyskusją na tematy wychowawcze.

6.      Gimnazjum organizuje dni otwarte szkoły (raz w miesiącu).

 

§ 14

1.      Dyrektor Gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym  w grupach oddziałowych  lub międzyoddziałowych. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwa nauczyciel prowadzący te zajęcia. Szczegółowe procedury postępowania zawiera odrębny dokument.

 

§ 15

l.  Dla realizacji celów statutowych Gimnazjum posiada następującą bazę:

1)      docelowo 9 sal lekcyjnych;

2)      salę gimnastyczną wraz z zapleczem;

3)      boiska sportowe;

4)      pomieszczenie biblioteczne;

5)      świetlicę/gabinet pedagoga;

6)      zaplecze kuchenne i jadalnię;

7)      sekretariat i gabinet dyrektora;

8)      gabinet higienistki;

9)      pokój nauczycielski;

10)    pracownię komputerową.

2.      Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, co oznacza, że:

1)      w bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.

2)      z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz  rodzice;

3)      biblioteka zajmuje pomieszczenie na parterze budynku, z którego wydzielona część przeznaczona jest na gromadzenie i przechowywanie księgozbioru, a druga zaś umożliwia uczniom i nauczycielom korzystanie z księgozbioru podręcznego oraz Internetu i programów  multimedialnych w części wyposażonej w stanowiska komputerowe; 

4)      do zadań bibliotekarza należy w szczególności:

a)      opracowanie Regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni,

b)      prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,

c)      określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach,

d)     organizowanie konkursów czytelniczych,

e)      przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas,

f)       współpraca z nauczycielami Gimnazjum oraz rodzicami poprzez udostępnienie im wglądu do wymagań programowych i kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów,

g)      zakup i oprawa książek,

h)      dysponowanie dotacyjnymi podręcznikami dla uczniów wg zasad określonych w Regulaminie gospodarownia podręcznikami i materiałami ćwiczeniowymi.

3. Gimnazjum prowadzi świetlicę szkolną:

1)      dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki związane z dojazdem do domu, organizuje się świetlicę szkolną, gdzie opiekę nad uczniami sprawuje wychowawca świetlicy;   

2)      czas pracy świetlicy ustala się, biorąc pod uwagę potrzeby wynikające z tygodniowego planu zajęć dydaktycznych;

3)      w świetlicy prowadzone  są zajęcia w grupach wychowawczych;

4)      grupa wychowawcza w świetlicy nie powinna przekroczyć 25 uczniów.

 

 

 

ROZDZIAŁ 5

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM

 

§ 16

1.      W szkole zatrudnia się nauczycieli, pedagoga oraz pracowników administracyjnych i obsługi.

2.      Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne   przepisy (Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy).

3.      W Gimnazjum tworzy się następujące stanowiska obsługi:

1)      sekretarka;

2)      sprzątaczki;

3)      woźny;

4)      konserwator;

5)      inne stosowne do potrzeb, za zgodą organu prowadzącego.

4.      Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza Dyrektor. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.

5.      Obsługę finansowo-kadrową zapewnia organ prowadzący.

6.      Dla sprawnego zarządzania placówką tworzy się stanowisko sekretarza szkoły,     dla którego zakres czynności opracowuje Dyrektor.

 

 

§ 17

NAUCZYCIELE

 

1.      Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.

2.      Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

1)      systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy;

2)      uczestniczenie w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy;

3)      przestrzeganie zapisów statutowych;

4)      zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;

5)      usuwanie drobnych usterek, względnie zgłaszanie Dyrektorowi ich występowania;

6)      egzekwowanie przestrzegania regulaminów w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości;

7)      w sali gimnastycznej i na boiskach sportowych używanie sprawnego sprzętu sportowego;

8)      kontrolowanie na każdej lekcji obecności uczniów;

9)      pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem;

10)    należyte przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych;

11)    dbałość o poprawność językową uczniów;

12)    stosowanie zasad oceniania zgodnie z zapiami w niniejszym Statucie;

13)    podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych;

14)    służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną;

15)    wzbogacanie warsztatu pracy i dbałość o powierzone pomoce i sprzęt;

16)    aktywne uczestnictwo w szkoleniowych posiedzeniach Rad Pedagogicznych;

17)    stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania;

18)    wspomaganie rozwoju psychofizycznego uczniów przez prowadzenie różnorodnych zajęć;

19)    poszanowanie godności osobistej każdego ucznia;

20)    otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych, stawianie im celów i zadań zgodnie z ich możliwościami intelektualnymi;

21)    udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych;

22)    zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie prowadzenia zajęć dodatkowych na terenie szkoły; (szczegółowe zasady stanowią załącznik nr 3 do Statutu);

23)    uczestniczenie w dniach otwartych dla rodziców organizowanych przez szkołę (raz w miesiącu);

24)    informowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów oraz ich rodziców o:

a)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych bieżacych, śródrocznych (semestralnych) i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

b)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej/rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

c)      obowiązkowym uczestnictwie w dodatkowych zajęciach edukacyjnych wyznaczonych z godzin do dyspozycji Dyrektora;

25)    uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego;

26)    wybranie podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

27)    zaproponowanie programu nauczania do użytku szkolnego;

28)    realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów.

 

§ 18

1.        Dyrektor Gimnazjum powierza każdy oddział opiece jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu "wychowawcą".

2.        Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonego mu oddziału do chwili ukończenia przez uczniów Gimnazjum, chyba że Rada Rodziców złoży  uzasadniony wniosek do Dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.

3.        Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami Gimnazjum,  a w szczególności:

1)      tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;

2)      przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie;

3)      rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.

6.    Wychowawca w celu realizacji zadań winien:

1)      zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków;

2)      opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniający programy profilaktyczne;  

3)      utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych;

4)      współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych;

5)      współpracować z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi specjalistami;

6)      monitorować postępy w nauce swoich uczniów;

7)      dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia;

8)      udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu;

9)      kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji
i poszanowaniu  godności osoby ludzkiej;

10)    utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i zachowaniu ucznia;

11)    powiadamiać o przewidywanym dla ucznia śródrocznym/rocznym/końcowym stopniu niedostatecznym na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej;

12)    na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia o proponowanych dla niego stopniach śródrocznych/rocznych przez wpis do dziennika
i  zeszytu przedmiotowego;

13)    na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić pisemnie rodzica

14)    o proponowanych dla ucznia stopniach rocznych, a klasie trzeciej końcowych;

15)    uczestniczyć w zebraniach ogólnych z rodzicami;                               

16)    najmniej 2 razy w okresie organizować oddziałowe spotkania z rodzicami;

17)    stosować procedury postępowania w sytuacji kryzysowej typu: uczeń
pod wpływem alkoholu, uczeń pod wpływem narkotyków, uczeń agresywny wobec kolegów i dorosłych (procedury te określa odrębny dokument);

18)    uczestniczyć w dniach  otwartych dla rodziców organizowanych przez szkołę (raz w miesiącu);

19)    poinformować na początku każdego roku szkolnego uczniów oraz ich rodziców o:

a)      warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,

b)      warunkach i trybie ustalenia wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

c)      o warunkach realizacji projektu edukacyjnego;

20)    poinformować na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym rodzica o sposobie zapoznania się z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania z poszczególnych przedmiotów i uzyskać potwierdzenie zapoznania się z tą informacją przez podpis rodzica w dzienniku lekcyjnym.

7.  Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne).

8.  Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metdycznej ze strony odpowiednich instytucji /WOM, Poradnia Psychologiczno-Pedagogogiczna i inne/.

 

§ 19

1.      W Gimnazjum funkcjonują zespoły nauczycieli:

1) nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrew- nych, wychowawcy klas, mogą tworzyć zespoły:

a)      humanistyczny,

b)      matematyczno-przyrodniczy,

c)      wychowawców,

d)     językowy.

2.      Pracą zespołu kieruje powołany przez Dyrektora Gimnazjum przewodniczący zespołu.

3.      Do zadań zespołu przedmiotowego m.in. należy:

1)      opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem
do użytku w szkole;

2)      opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć;

3)      stymulowanie rozwoju uczniów;

4)      opracowanie planów pracy;

5)      opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich programów nauczania
i wychowania;

6)      organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.

4.      Do zadań zespołu wychowawców należy:

1)      udział w planowaniu zadań wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych;

2)      współpraca w konstruowaniu rocznych planów wychowawczych;

3)      współpracy w celu uzgodnienia sposobów realizacji programów wychowania;

4)      pomoc w organizowaniu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;

5)      współpraca z pedagogiem szkolnym przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

5.      W Gimnazjum funkcjonują  zespoły problemowo-zadaniowe powoływane doraźnie.

6.      W Gimnazjum funkcjonują zespoły udzielające uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej:

1)      zespoły świadczą pomoc w formie:

a)      zajęć rozwijających uzdolnienia;

b)      zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

c)      zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

d)     zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

e)      porad i konsultacji;

2)      w skład zespołów udzielających uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej wchodzą nauczyciele uczący danych uczniów oraz specjaliści;

3)      pracę zespołów wspierających koordynuje pedagog szkolny;

4)      koordynatorem pracy danego zespołu jest wychowawca ucznia objętego opieką;

5)      zespół podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;

6)      spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb;

7)      spotkania zespołu zwołuje koordynator  zespołu;

8)      do zadań zespołu należy:

a)      ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia,

b)      określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz możliwości psychofizycznych ucznia,
a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenia lub opinię także z uwzględ-

nieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii,

c)      zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i spo-

sobu ich realizacji,

d)     opracowanie, dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego,

e)      w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego określenie działań wspierających rodziców ucznia oraz, w zale-

żności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-peda-

gogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,

f)       nie mniej niż 2 razy w roku dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć,

g)      każdorazowe informowanie rodzica ucznia o terminie spotkania zespołu
i możliwości uczestniczenia w nim,

h)      opracowanie i modyfikacja IPETu.

 

§ 20

1.      Nauczyciele i wychowawcy w realizacji zadań statutowych ściśle współpracują 
 z   rodzicami  uczniów.

 

§ 21

1.      Szkoła zatrudnia pedagoga.

2.      Zadania pedagoga szkolnego określają odrębne przepisy.

3.      Pedagog szkolny organizuje pomoc psychologiczną i pedagogiczną.

1)      Do zadań pedagoga w tym zakresie należy:

a)      prowadzenie badań i działań diagnostycznych  uczniów, w tym diagnozowanie  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów,

b)      diagnozowanie sytuacji  wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

c)      podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,

d)     minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,

e)      inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

f)       pomoc rodzicom  i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu  indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,

g)      wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4.      Pedagog szkolny dba o przestrzeganie praw ucznia.

5.      W realizacji swoich zadań pedagog szkolny:

1)      współpracuje z Radą Pedagogiczną, Dyrektorem i pozostałymi organami, instytucjami wspomagającymi realizację zadań Gimnazjum;

2)      koordynuje formy i sposoby udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

3)      koordynuje zadania związane z realizacją projektu gimnazjalnego;

4)      korzysta z pomocy poradni psychologiczno – pedagogicznej i innych poradni specjalistycznych w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom w szkole oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;

5)      prowadzi dokumentację swej pracy, w szczególności dziennik pedagoga
oraz teczki indywidualne dzieci zawierające dokumentacje prowadzonych badań
i czynności uzupełniających;

6)      koordynuje pracą Gimnazjum w zakresie profilaktyki we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

7)      działa na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

8)      wykonuje inne zadania zlecone przez Dyrektora Gimnazjum.

 

ROZDZIAŁ 6

RODZICE W SZKOLE

 

§ 22

Szkoła ściśle współpracuje z rodzicami w zakresie kształcenia i wychowania dziecka.

Główną odpowiedzialność za wychowanie dziecka ponoszą rodzice - szkoła wspiera.

Na rodzicach ciąży obowiązek:

1)      dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2)      zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;         

3)      stworzenia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć; 

4)      współpracy z nauczycielami i wychowawcą /zgłaszać się na wezwanie w sprawie dziecka,  w wyznaczonym przez nauczycieli terminie/;    

5)      informowania wychowawcę o ważnych sprawach, które mogą mieć negatywny wpływ i przeszkadzać w realizacji zadań wychowawczych;

6)      zadbania o schludny i skromny wygląd ucznia (bez ekstrawagancji, farbowania włosów itp);

7)      zgłaszania się na wezwanie w sprawie dziecka z umówionym nauczycielem
w terminie (dzień, godzina);

8)      przestrzegania zakazu używanie przez dziecko w szkole telefonów komórkowych, urządzeń elektronicznych i cennych przedmiotów (szkoła nie ponosi odpowiedzialności finansowej za luksusowe przedmioty uczniów);

9)      materialnej odpowiedzialności za wyrządzone szkody na terenie szkoły przez ich dzieci;

10)    zadbania, by po 2200 dziecko nie przebywało w miejscach publicznych
bez opieki dorosłych;

11)    systematycznego, w terminie do siedmiu dni, zgłaszania wychowawcy (osobiście lub telefonicznie) przyczyny nieobecności dziecka w szkole;

12)    pisemnego potwierdzenia w ciągu dwóch dni roboczych otrzymanej od wychowawcy informacji o proponowanych dla ucznia stopniach  śródrocznych /rocznych, a dla klas trzecich końcowych;

13)    stosowania się do obowiązku zwalniania ucznia z zajęć lekcyjnych osobiście
lub telefonicznie w sekretariacie szkolnym, oraz odbieranie ucznia osobiście.

1.      Rodzice mają prawo do:

1)      znajomości zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych klasy i szkoły;

2)      zapoznania się z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
oraz z zasadami przeprowadzania egzaminów;

3)      uzyskiwania rzetelnej informacji na temat zachowania, postępów, a także trudności w nauce swego dziecka;

4)      poradnictwa w sprawach wychowawczych oraz wyboru dalszego kształcenia dziecka;

5)      wyrażania i przekazywania dyrektorowi uwag, opinii i wniosków na temat pracy szkoły;

6)      uczestnictwa na zajęciach lekcyjnych (po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia) w celu obserwacji pracy dziecka;

7)      uczestnictwa w spotkaniach z nauczycielami i wychowawcą co najmniej raz
na dwa miesiące oraz do indywidualnych spotkań z wychowawcą i innymi nauczycielami;

8)      uczestnictwa w dniach otwartych szkoły (raz w miesiącu);

9)      znajomości wymagań edukacyjnych i kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów.

 

 

 

ROZDZIAŁ 7

UCZNIOWIE GIMNAZJUM

 

§ 23

 1. Do Gimnazjum przyjmowani są:

1)      kandydaci zamieszkali odpowiednio w obwodzie gimnazjum:

a)      nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu,

b)      są przyjmowani z urzędu na podstawie zgłoszenia, które zawiera dane kandydatów i rodziców kandydatów, określone w art. 20 ustawy o systemie oświaty,

c)      wzór zgłoszenia można pobrać w sekretariacie szkoły;

2)      kandydaci zamieszkali odpowiednio poza obwodem gimnazjum:

a)      podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu;

b)      mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami (czyli przyjęła wszystkich chętnych kandydatów zamieszkałych odpowiednio w obwodzie gimnazjum).

 1. Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego do gimnazjum jest ukończenie szkoły podstawowej.

 2. W postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjum laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani
  w pierwszej kolejności.

 3. Przy rekrutacji do klasy pierwszej kandydatów spoza obwodu Gimnazjum
  pod uwagę bierze się następujące kryteria:

1)             wynik sprawdzianu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy;

2)             oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym za oceny z:

a)              języka polskiego,

b)      obowiązkowego języka obcego,

c)              matematyki;

3)             świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem;

4)      dyplom finalisty konkursu przedmiotowego;

5)             dyplom laureata lub finalisty konkursu tematycznego bądź interdyscyplinarnego;

6)             osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a)      sportowe,

b)      artystyczne,

c)      w konkursach organizowanych przez  inne podmioty niż Małopolski Kurator Oświaty;

7)             uczęszczanie do gimnazjum rodzeństwa kandydata;

8)      fakt, że rodzic dziecka jest pracownikiem Gimnazjum.

 1. Kryteriom, o którym mowa w ust. 4, przypisuje się odpowiednio:

1)             liczbę punktów za sprawdzian otrzymuje się w drodze przeliczenia wyniku sprawdzianu z części pierwszej i części drugiej, przedstawionego w procentach, pomnożonego przez 0,2;

2)      liczbę punktów za oceny z zajęć edukacyjnych:

a)      dostateczny -8 pkt,

b)      dobry - 12 pkt,

c)      bardzo dobry - 16 pkt,

d)     celujący - 20 pkt;

3)      za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem - 5 pkt;

4)      za finalistę konkursu przedmiotowego o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty - 10 pkt;

5)      za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty  - 7 pkt;

6)      za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty - 5 pkt;

7)      za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 pkt;

8)      za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 pkt;

9)      za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 pkt;

10)  uczęszczanie do gimnazjum rodzeństwa kandydata - 1 pkt;

11)  rodzic dziecka jest pracownikiem Gimnazjum - 1pkt;

12)  szczegółowe kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  zawarte są w Uchwale wydawanej przez organ prowadzący.

 1. W przypadku kandydata, który został zwolniony ze sprawdzianu, na punkty przelicza się oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, a następnie uzyskaną w ten sposób sumę punktów dzieli się przez 2:

a)      z języka polskiego i matematyki za ocenę wyrażoną  stopniem:

- celującym – po 20 pkt,

- bardzo dobrym – po16 pkt,

- dobrym – po 12 pkt,

- dostatecznym – po 8 pkt,

- dopuszczającym – po 2 pkt,

b) z języka obcego nowożytnego za ocenę wyrażoną stopniem:

-          celującym –  20 pkt,

-          bardzo dobrym – 16 pkt,

-          dobrym – 12 pkt,

-          dostatecznym –  8 pkt,

-          dopuszczającym –  2 pkt.

 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów
  za
  kryteria, które spełnia kandydat.

 2. Maksymalna liczba punktów wynosi 130.

 3. Kandydaci są przyjmowani w kolejności łącznej liczby uzyskanych punktów, licząc od  liczby największej do wyczerpania miejsc.

 4. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów o kolej­ności przyjęć decydują kryteria wymienione w ust. 8.

 5. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów,
  w pierwszym etapie rekrutacji o kolejności przyjęć decydują łącznie następujące kryte­
  ria:

1)             wielodzietność rodziny kandydata;

2)             niepełnosprawność kandydata;

3)             niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)             niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)             objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. Kryteria, o których mowa w ust. 8, mają jednakową wartość.

 2. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składa­nia dokumentów określa Małopolski Kurator Oświaty.

 3. Wymaganymi dokumentami kandydatów spoza obwodu gimnazjum ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej są:

1)      wniosek rodzica o przyjęcie do klasy pierwszej wypełniony według wzoru określonego przez szkołę i zawierający:

a)        imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przy­padku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego doku­mentu potwierdzającego tożsamość kandydata,

b)      imiona i nazwiska rodziców kandydata,

c)      adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,

d)     adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, wskazanie kolejności wybranej publicznej szkoły w porządku od najbar­dziej do najmniej preferowanych;

2)      świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; w oryginale, notarialnie po­świadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wy­ciągi z dokumentu;

3)      zaświadczenie o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej;

4)      oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

5)      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełno­sprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud­nianiu osób niepełnosprawnych;

6)      prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację
albo akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

7)      dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z usta­wą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp­czej;

8)      dokument potwierdzający wysokość dochodu;

9)      dyplom laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty.

 1. Kandydaci, o których mowa w pkt 12 ust. 3, składają wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej do Dyrektora szkoły według wzoru określonego przez szkołę.
  Do wnio­sku dołącza się:

1)      dokumenty lub oświadczenia wymienione w ust. 1, przy czym świadectwo
ukończenia szkoły i zaświadczenie o wyniku sprawdzianu w terminie ustalo­nym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty;

2)      oświadczenie rodzica o wysokości dochodu;

3)      inne według uznania.

 1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składa­nia dokumentów, określa Małopolski Kurator Oświaty.

 2. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gimnazjum nadal dys-­
  ponuje wolnymi miejscami, Dyrektor w uzgodnieniu z wójtem wyznacza termin przeprowadzenia postępowania uzupełniającego.

 3. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Komisja ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 4. Listy kandydatów umieszcza się na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły.

 5. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:

1)      świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub niepublicznej
o uprawnieniach  szkoły publicznej tego samego typu oraz odpis arkusza ocen wydanego przez szkołę, z  której uczeń odszedł;

2)      pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzanych
na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania ucznia;

3)      w przypadku przyjmowania ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą - na podstawie art. i 6 ust. 8 ustawy o systemie oświaty;

4)      świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

 

 

§ 24

1.      O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje Dyrektor Gimnazjum i ustala warunki przyjęcia.

2.      O zmianie oddziału decyduje Dyrektor Gimnazjum w porozumieniu z wychowawcą oddziału, do którego ma uczeń być przyjęty.

3.      Wychowawca, uczeń lub rodzic może wystąpić z wnioskiem do Dyrektora Gimnazjum o  przeniesienie ucznia do innego oddziału z powodu:

1)      szykanowania ucznia w danej klasie;

2)      negatywnego oddziaływania ucznia na innych w danym oddziale;

3)      niedającego się rozwiązać konfliktu między uczniem a nauczycielem.

1.      Wniosek, o którym mowa w punkcie 3, musi być zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną.

2.      Na wniosek rodziców ucznia Dyrektor może zezwolić na spełnienie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą oraz określa warunki jego spełnienia.

3.      Na podstawie opinii psychologiczno-pedagogicznej Dyrektor może zezwolić
na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.

4.      Dyrektor Gimnazjum może skierować do rodziców dziecka pismo o nierealizowaniu obowiązku szkolnego przez ucznia w przypadku 50% nieobecności dziecka na zajęciach w ciągu miesiąca.

 

§ 25

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

 

1.      Uczeń Gimnazjum ma prawo do :

1)      informacji na temat wymagań oraz metod nauczania;

2)      posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania,

3)      korzystania z  zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności;

4)      tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;

5)      poszanowania swej godności;

6)      rozwijania swych zainteresowań, zdolności i talentów;

7)      swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich;

8)      korzystania z pomocy doraźnej;

9)      życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowa-wczym;

10)    noszenia emblematu szkoły;

11)    nietykalności osobistej;

12)    bezpiecznych warunków pobytu w szkole;

13)     korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów;

14)    korzystania z pomocy;

15)    reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach;      

16)    organizowania działalności kulturalnej i rozrywkowej na terenie szkoły w porozumieniu z  wychowawcą i Dyrektorem Gimnazjum.

2.      Uczeń ma obowiązek:

1)      znać i przestrzegać postanowienia zawarte w Statucie Szkoły;

2)      dbać o honor Gimnazjum i godnie go reprezentować;

3)      posiadać legitymację szkolną i okazywać ją na żądanie osób uprawnionych;  

4)      systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych;

5)      systematycznie pracować nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności;

6)      dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole (w przypadku umyślnego zniszczenia mienia szkoły uczeń ma obowiązek pokrycia szkody);

7)      zmieniać obuwie w szatni;

8)      przestrzegać zasad kultury współżycia;

9)      dbać o estetykę ubioru (ubiór stosowny do sytuacji – strój galowy, strój sportowy), fryzury, przestrzegać zasad higieny osobistej;

10)    dbać o własne zdrowie i rozwój;

11)    dbać o bezpieczeństwo własne i innych;

12)    przestrzegać zakazu przynoszenia do szkoły przedmiotów niebezpiecznych;

13)    przestrzegać zakazu przynoszenia do szkoły środków farmaceutycznych, z wyjątkiem tych, które są niezbędne do prowadzonej przez lekarza kuracji (o fakcie posiadania takich środków uczeń zobowiązany jest powiadomić wychowawcę
i pielęgniarkę szkolną);

14)    przestrzegać zakazu używania w szkole telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych;

15)    przestrzegać zakazu palenia papierosów, e-papierosów, tabaki, zakazu picia alkoholu i napojów energetyzujących oraz zakazu zażywania środków odurzających;

16)    podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Gimnazjum, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego;

17)    zachować w sprawach spornych określony w niniejszym Statucie tryb postępowania (o ile brak możliwości  polubownego rozwiązania problemu);

18)    reagować na przejawy łamania zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych;

19)    okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły, ludziom starszym i innym uczniom poprzez społecznie akceptowane normy;

20)    stosować się do obowiązku noszenia odpowiedniego stroju gimnazjalisty (bluza, bluzka, sweter z odpowiednim dekoltem pod szyję, spodnie lub spódnica o minimalnej długości w okolicy kolan, tarcza szkolna na lewym ramieniu). Wyjątek stanowią dni uroczystości szkolnych, w których obowiązuje ucznia strój galowy;

21)    brać udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych wyznaczonych z godzin
do dyspozycji Dyrektora.

 

§ 26

1.      Uczeń Gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

1)      świadectwo z paskiem i pracę na rzecz szkoły;

2)      wzorową postawę;

3)      wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe;

4)      dzielność i odwagę;

5)      pomoc innym w sytuacji gnębienia przez kolegów i koleżanki;

6)      100% frekwencji.

2.      Nagrody przyznaje Dyrektor Gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców - po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

2.      Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów klas I-III Gimnazjum:

1)      pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskiej;

2)      pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej;

3)      dyplom;

4)      nagrody rzeczowe;

5)      książki;

6)      list gratulacyjny dla rodziców ucznia kończącego z wyróżnieniem edukację
w gimnazjum;

7)      inne, zawarte w regulaminach konkursów szkolnych.

3.      Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców Gimnazjum lub sponsorów.

4.      Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.

5.      Uczeń może być ukarany za:

1)      nieodpowiednie zachowanie poza szkołą /m.in. przebywanie po 2200 w miejscach   publicznych bez opieki dorosłych/;

2)      notoryczne zaniedbywanie obowiązków szkolnych;

3)      niszczenie mienia szkoły;

4)      naruszanie nietykalności osobistej uczniów;

5)      aroganckie i wulgarne zachowanie wobec innych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób dorosłych;

6)      utrudnianie nauczycielowi prowadzenia zajęć lekcyjnych;

7)      nieprzestrzeganie zakazu palenia papierosów, zakazu picia alkoholu, zakazu zażywania środków odurzających;

8)      psychiczne bądź fizyczne znęcanie się nad innymi.

6.      Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.

7.      W karaniu nie należy stosować odpowiedzialności zbiorowej.

8.      Ustala się następujące rodzaje kar:

1)      upomnienie wychowawcy wobec klasy;

2)      upomnienie Dyrektora;

3)      upomnienie/nagana udzielona uczniowi przez Dyrektora wobec całej społeczności szkolnej;

4)      pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia;

5)      zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych;

6)      przeniesienie ucznia do równoległego oddziału  tej szkoły;

7)      wniosek do Kuratora Oświaty o przeniesienie do innej szkoły;

a)      Dyrektor Gimnazjum może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem
o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum, gdy uczeń:

-          umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu swojego kolegi;

-          dopuszcza się kradzieży;

-          wchodzi w kolizję z prawem;

-          demoralizuje innych uczniów;

-          ewidentnie narusza postanowienia niniejszego Statutu.

8)      skreślenie z listy uczniów.

9.      Szkoła informuje rodziców o przyznanej uczniowi nagrodzie.

10.  Szkoła informuje rodziców o wprowadzeniu nałożonych przez Dyrektora na ucznia następujących środków wychowawczych:

1)      przeproszenie pokrzywdzonego w obecności społeczności szkolnej;

2)      obowiązkowe uczestniczenie w odpowiednich zajęciach;

3)      zawieszenie w niektórych prawach ucznia;

4)      wykonanie dodatkowych zadań na rzecz szkoły.

11.  Stosowanie środków wychowawczych przez dyrektora będzie uzależnione od zgody rodziców ucznia.

12.  W przypadku braku takiej zgody będzie składany wniosek do właściwego sądu. Sąd zaś będzie mógł zobowiązać ucznia do naprawienia szkody, wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego, szkoły lub społeczności lokalnej.

 

§ 27

1.      Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem SU, wychowawcy lub rodziców do Dyrektora szkoły w terminie dwóch dni roboczych
od dnia uzyskania kary.

2.      Dyrektor w porozumieniu z powołanym zespołem i przewodniczącym Samorządu Szkolnego rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i może zawiesić karę warunkowo.

3.      Decyzja o udzieleniu kary przez dyrektora, radę pedagogiczną, jeśli nie zostały naruszone przepisy formalne, jest ostateczna.

4.      Udzielona kara, o ile nie została darowana lub anulowana, musi być uwzględniona
przy ustaleniu oceny z zachowania.

 

 

 

§ 28

PROJEKT EDUKACYJNY

 

1.      Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2.      Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym
na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

3.      Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela
i obejmuje:

1) wybór tematu projektu edukacyjnego;

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

3) wykonanie zaplanowanych działań;

4) publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;

5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.

4.      Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

5.      Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala:

1) zadania nauczyciela, o którym mowa w ust. 1;

2) czas realizacji projektu edukacyjnego;

3) termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;

4) sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym;

5) inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.

6.      Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczną realizację projektu edukacyjnego, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu, o których mowa w ust. 3.

7.      Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

8.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia
w realizacji projektu edukacyjnego, Dyrektor Gimnazjum może zwolnić ucznia
z realizacji projektu edukacyjnego
.

9.      Wniosek o zwolnienie ucznia z udziału w realizacji projektu edukacyjnego rodzic
składa do Dyrektora nie później niż do 15 września w  ostatnim roku nauki dziecka w gimnazjum.

10.  W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

11.  Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach oceniania zachowania ucznia, opisanych w rozdziale 8 niniejszego statutu.

12.  Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego zawarte są w Zasadach
i warunkach szczegółowej realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kamienicy.

 

 

 

ROZDZIAŁ 8

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE

 

§ 29

1.      Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności
w stosunku do:

1)     wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania;

2)     wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania dodat­kowych zajęć edukacyjnych.

2.      W ocenianiu bieżącym nauczyciele przekazują uczniom ustnie lub pisemnie informacje o osiągnięciach edukacyjnych pomagające w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak dalej powinien się uczyć. Informacje te mogą również pochodzić od innego ucznia - ocena koleżeńska lub być wynikiem samooceny.

3.      Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje ucznia, które z form sprawdzania wiedzy i umiejętności będzie oceniał opisowo, a które sumująco.

4.      Przed każdą formą sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia nauczyciel podaje kryteria do pracy, czyli – co będzie podlegać ocenianiu. W komentarzu do pracy ucznia  nauczyciel odnosi się do wcześniej ustalonych kryteriów.

5.       Szczegółowe zasady przedmiotowego oceniania zawarte są w odrębnych dokumentach opracowywanych przez nauczyciela lub zespół nauczycieli danych zajęć edukacyjnych i podanych do wiadomości ucznia oraz rodziców.

6.      Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy – ocena koleżeńska - stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

1)      rozpoznanie to odbywa się również drogą samooceny.

7.      Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu :

1)      monitorowanie pracy ucznia;

2)      informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym za­kresie;

3)      wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć;

4)      udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

5)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

6)      dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach
w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

7)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

8.      Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)     formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszcze­gólnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2)     ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)     ustalanie kryteriów ocen bieżących z obowiązkowych i dodatkowych zajęć;

4)     ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

5)     przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

6)     ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)     ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

8)     ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 

 

§ 30

1.      Ocenianie ucznia winno przebiegać według następujących zasad:

1)      zasada jawności, to znaczy, że:

a)      nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje uczniów i ich rodziców
z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania z nauczanego przedmiotu, a wychowawca klasy także z kryteriami ocen  zachowania,

b)      uczeń na bieżąco jest informowany o otrzymywanej ocenie i konsekwencjach z niej wypływających,

c)      rodzice na bieżąco są informowani o ocenie bieżącej ucznia – wpis do zeszytu,

d)     nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę zgodnie z podanymi wcześniej kryteriami i opatruje komentarzem ustnym lub pisemnym,

e)      prace pisemne – sprawdziany, kartkówki, wypracowania, zadania klasowe udostępniane są do wglądu uczniom przed wpisaniem wyniku ich poprawy - oceny do dziennika lub na lekcji poświęconej poprawie;

f)       prace pisemne – sprawdziany, kartkówki, wypracowania, zadania klasowe udostępniane są do wglądu i podpisu rodzicom przez ucznia - za potwierdzeniem zwrotu oryginału/kopii w ustalonym terminie;

2)      zasada systematyczności to znaczy, że uczeń jest oceniany systematycznie (przynajmniej raz w miesiącu) z różnych form aktywności;

3)      zasada wzmacniania pozytywnego zakłada, że nauczyciel w procesie oceniania pobudza ucznia do dalszej pracy przez podkreślanie pozytywów oraz podpowiedź, co robić, by było lepiej, a także przez wspieranie go i mobilizowanie;

4)      zasada terminowego oddawania wyników zakłada, że uczeń jest informowany na bieżąco o ocenie z odpowiedzi ustnej, oceny z prac pisemnych przedstawia nauczyciel w ciągu 2 tygodni;

5)      zasada dokumentowania zakłada, że nauczyciel gromadzi i przechowuje prace pisemne (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki) przez cały rok szkolny, oceny są na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego i do zeszytu ucznia;

6)      zasada higieny umysłowej ucznia - nauczyciel powinien uwzględnić możliwości przyswajania wiedzy, dając odpowiedni czas na opanowanie materiału, nauczyciel przestrzega ustalonych zasad częstotliwości form pisemnych.

2.      Na początku roku szkolnego każdy nauczyciel opracowuje dokument ujmujący zasady oceniania przedmiotowego, który zawiera:

1)      zasady sprawdzania i oceniania, sposoby i terminy kontroli: liczba sprawdzianów pisemnych (godzinnych), regulamin odpowiedzi ustnych, prac domowych itp.;

2)      formy ocenianych aktywności ucznia (specyficzne dla danego przedmiotu):
np. sprawdziany, testy, odpowiedzi ustne, prace domowe, pracę w grupie, aktywność na zajęciach, aktywność pozalekcyjną (konkurs);

3)      wymagania edukacyjne i kryteria oceniania umieszcza do końca września każdego roku szkolnego w bibliotece szkolnej do wglądu uczniów i rodziców.

3.        Nieuzasadnione nieodrobienie pracy domowej, brak zeszytu ćwiczeń lub zeszytu   
       przedmiotowego może być podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej 
       z danego przedmiotu.

4.        Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić uczniowi ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą. Brak lub źle wykonana praca nadobowiązkowa nie może być podstawą do ustalenia uczniowi oceny niedostatecznej, dopuszczającej lub dostatecznej.

5.        Nauczyciele stosują ocenianie kryterialne zgodne ze specyfiką danego przedmiotu, uwzględniające:

1)  kryteria dydaktyczne;

2)     kryteria społeczno-wychowawcze.

 

§ 31

1.      Ilekroć mowa o „sprawdzianie”, należy przez to rozumieć różne narzędzia pomiaru
 dydaktycznego.

2.      Sprawdziany przygotowują i przeprowadzają nauczyciele zajęć edukacyjnych
 bądź nadzór pedagogiczny z uwzględnieniem wymagań programowych na wszyst-
 kie oceny.

3.      Uczniowie są informowani o terminie i zakresie sprawdzanych wiadomości i umie-
 jętności   objętych sprawdzianem:

1)      na dwa tygodnie przed terminem, w przypadku sprawdzianu śródrocznego/rocznego;

2)      na tydzień przed terminem, w przypadku sprawdzianu na koniec działu programowego.

4.      Sprawdziany są oceniane w punktach, a punkty przeliczane na stopnie szkolne.

5.      Prace stylistyczne kończą się stopniem i recenzją, nauczyciel danego przedmiotu
 może wybrać jedną z informacji zwrotnej lub stosować ją zamiennie.

6.      O wynikach sprawdzianu uczeń powinien być poinformowany najpóźniej w termi-

 nie dwutygodniowym.

7.        Uczeń ma prawo do jednorazowego poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu po dziale programowym zgodnie z ustaleniem nauczyciela, prowadzącego zajęcia edukacyjne.

8.        Krótkie formy pisemne typu kartkówki obejmują materiał 3-4 ostatnich lekcji.

9.        Kartkówki nie muszą być zapowiadane;

10.    Kartkówki oceniane są na następne zajęcia lub w ciągu 3 dni.

11.    Sprawdzian godzinny może być tylko jeden w ciągu dnia i najwyżej trzy w ciągu tygodnia.

12.    Sprawdzianu nie organizuje się w pierwsze dwa dni po przerwach świątecznych
     Boże Narodzenie, Wielkanoc) i feriach.

13.  Nauczyciel, poprawiający sprawdzian pisemny (z wyłączeniem kartkówki), ma obowiązek uwzględnić poniższe zasady ustalania ocen:

1)      celujący- 95 - 100% maks. liczby punktów;

2)      bardzo dobry -  94 -85 maks. liczby punktów;

3)      dobry - 84 - 70% maks. liczby punktów;

4)      dostateczny - 50 - 69% maks. liczby punktów;

5)      dopuszczający – 30 - 49% maks. liczby punktów;

6)      niedostateczny - 0 - 29% maks. liczby punktów.

14.  Przy poprawie kartkówki obowiązuje zastosowanie następującego przeliczenia punktów na procenty:

1)       celujący - 91 - 100% maks. liczby punktów;

2)      bardzo dobry -  91 - 100 maks. liczby punktów;

3)      dobry - 75 - 90% maks. liczby punktów;

4)      dostateczny - 50 - 74% maks. liczby punktów;

5)      dopuszczający - 30 - 49% maks. liczby punktów;

6)      niedostateczny – 29 – 0%

15.  Dopuszcza się uszczegółowienia punktacji w przypadku stawiania plusów i minusów.

16.  Dopuszcza się  niewielkiego odstępstwa od przyjętej punktacji, wynikającego
ze specyfiki oraz stopnia trudności danego sprawdzianu.

17.  Każdy dłuższy sprawdzian może zawierać zadanie (polecenie) wykraczające poza podstawy programowe, oceniane na stopień celujący, pod warunkiem uzyskania przez ucznia 100% punktów przewidzianych w sprawdzianie.

18.  Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy.

19.  Uczniowie, w stosunku do których nauczyciel podejrzewa brak samodzielności
w pisaniu sprawdzianu, powinni zostać odpytani z zakresu sprawdzianu w najbliższym możliwym czasie, w obecności uczniów danego oddziału.

 

§ 32

1.      Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

1)      Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

a)      posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie
w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach,

b)      posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

c)      posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej –
na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów,

d)     nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających.

2.      Uczeń z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera może być zwolniony z nauki drugiego języka obcego. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Gimnazjum na podstawie pisemnego wniosku rodziców i zaświadczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

1)      w przypadku ucznia, o którym mowa w powyższym punkcie, mającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3.      W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z wykonywania ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego oraz lekcji informatyki na podstawie wskazania wydanego przez lekarza.

1)      rodzice mogą zwolnić ucznia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego
po jego nieobecności w szkole spowodowanej chorobą;

2)      zwolnienie z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego na okres dłuższy
niż  miesiąc musi być poparte zaświadczeniem lekarskim;

3)      decyzję o zwolnieniu ucznia z udziału w ćwiczeniach na lekcjach wychowania fizycznego na okres półrocza lub roku szkolnego podejmuje Dyrektor Gimnazjum na podstawie podania ucznia lub jego rodziców popartego zwolnieniem lekarskim;

4)      podania, o których mowa w punkcie 4 i 5, należy składać w terminie 14 dni
od rozpoczęcia roku szkolnego (II okresu) lub daty zwolnienia lekarskiego, potwierdzającego niezdolność do ćwiczeń fizycznych. Niedotrzymanie terminu   14 dni spowoduje, że podanie nie będzie rozpatrzone.

4.      W przypadku zwolnienia ucznia z określonych zajęć zamiast oceny należy w dokumentacji stwierdzającej przebieg nauki ucznia wpisać - "zwolniony".

 

 

§ 33

1.      Klasyfikowanie polega na śródrocznym i rocznym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania
i ustalaniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania ucznia.

2.      Ze względu na różną wagę uzyskanych ocen ucznia przy wystawianiu oceny śródrocznej, rocznej podstawowe znaczenie mają oceny ze sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi bezpośrednio pod okiem nauczyciela.

3.      Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wykonywanie ćwiczeń, należy także uwzględnić jego systematyczny udział w zajęciach oraz aktywność w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej,

4.      Przy ustaleniu oceny z zajęć technicznych, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,

5.      Pozostałe oceny, wynikające ze stałej obserwacji ucznia, np. systematyczności
w odrabianiu prac domowych, aktywności na lekcjach, wysiłku ucznia, stosunku
do przedmiotu mają wpływ na ustalenie wyższej lub niższej śródrocznej/rocznej oceny klasyfikacyjnej.

6.      Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego - w styczniu, przed feriami zimowymi. 

7.      Klasyfikacji rocznej, a w przypadku klas trzecich klasyfikacji końcowej dokonuje się w czerwcu.       

8.      Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i ustalaniu rocznej oceny zachowania.

9.      W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

10.  Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przyjmuje się następujący tryb postępowania:

1)      nauczyciel zajęć edukacyjnych informuje ucznia o przewidywanym dla niego   śródrocznym/rocznym stopniu "ndst" i zaznacza to w dzienniku;

2)      wychowawca klasy zawiadamia rodziców ucznia na piśmie, a rodzic swoim podpisem potwierdza otrzymanie takiej informacji.

11.  Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel zajęć edukacyjnych informuje ucznia o proponowanym dla niego stopniu  rocznym i zaznacza to w wydzielonej rubryce w dzienniku lekcyjnym.

12.  Na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym wychowawca pisemnie informuje rodzica o przewidywanych dla ucznia stopniach  rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych, które nauczyciele wpisują najpóźniej na dzień przed informacją
do rodziców.

13.  Oceny klasyfikacyjne nauczyciele wpisują do dokumentacji przebiegu nauczania najpóźniej na dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

14.  Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania - wychowawca klasy.

15.  Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

16.  Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną wyraża się stopniem z poszczególnych zajęć edukacyjnych w brzmieniu:

1)      celujący (cel) – 6;

2)      bardzo dobry (bdb) – 5;

3)      dobry (db) – 4;

4)      dostateczny (dst) – 3;

5)      dopuszczający (dop) – 2;

6)      niedostateczny (ndst) – 1

17.  Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w punktach 1 – 5.

18.  Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa
w punkcie 6.

19.  Uczniowi można ustalić ocenę klasyfikacyjną z co najmniej 3 ocen bieżących wystawionych podczas różnorodnych form kontroli poziomu wiedzy czy umiejętności.

20.  Uczeń może nie być klasyfikowany z jednych, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpo­wiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

1)      Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

21.  Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,
z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie odpowiednich przepisów
i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych i oceny klasyfikacyjnej zachowania.

22.  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć, które pozwalają do średniej ocen na świadectwie promocyjnym oraz na świadectwie ukończenia szkoły wliczać roczne oceny z wymienionych zajęć. Ocena ta nie ma wpływu
na promocję bądź ukończenie  przez ucznia szkoły.

23.  Uczeń  (z wyjątkiem ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształce­nia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasy­fikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej
w gimnazjum, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły

24.  Egzaminy klasy­fikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obo­wiązku nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania.

25.  Egzamin klasyfikacyjny przepro­wadza się wg ustaleń dotyczących egzaminu klasyfikacyjnego zapisanych  niniejszym Statucie.

  

§ 34

1.  Ocena każdej z dziedziny edukacji uwzględnia:

1)      zakres wiadomości i umiejętności;

2)      rozumienie materiału naukowego;

3)      umiejętność stosowania wiedzy;

4)      kulturę przekazywania wiadomości.

2. Ogólne kryteria na poszczególne stopnie przedstawiają się następująco:

1)   stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a)      posiada wiadomości znacznie wykraczające poza program nauczania,

b)      dostrzega związki pomiędzy wiedza teoretyczna a praktyką,

c)      zdobytą wiedzę potrafi stosować w sytuacjach problemowych,

d)     poprawnie posługuje się terminologią naukową, swobodnie wypowiada się w mowie i piśmie,

e)      osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów regionalnych lub wojewódzkich lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;

2)      stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a)      w pełni opanował treści programowe,

b)      opanowane wiadomości wiąże ze sobą w logiczny układ,

c)      samodzielnie stosuje w praktyce posiadane wiadomości,

d)     posługuje się terminologią poszczególnych przedmiotów nauczania oraz poprawnie wypowiada się w mowie i piśmie;

3)      stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a)      opanował materiał programowy,

b)      dostrzega związki między posiadanymi wiadomościami,

c)      potrafi wykorzystać posiadana wiedzę, zainspirowany działaniami nauczyciela,

d)     logicznie wypowiada się i zna podstawowe pojęcia, właściwe terminologii przedmiotowej;

4)      stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a)      opanował tylko podstawowe treści programowe,

b)      rozumie i z pomocą nauczyciela wyjaśnia ważniejsze zjawiska,

c)      stosuje wiedzę w sytuacjach typowych,

d)     popełnia nieliczne błędy językowe;

5)      stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a)      w minimalnym stopniu opanował treści programowe,

b)      nie dostrzega związków między posiadanymi informacjami,

c)      stosuje wiedzę w sytuacjach typowych, tylko przy pomocy nauczyciela,

d)     popełnia liczne błędy językowe, posługuje się językiem potocznym;

2)   stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a)      nie opanował niezbędnych do dalszej edukacji treści podstawy programowej,

b)      nie rozumie sensu przekazywanych mu informacji,

c)      nie potrafi stosować wiedzy w sytuacjach typowych, nawet przy pomocy nauczyciela,

d)     ma trudności z wysławianiem się, popełnia rażące błędy językowe.

3. Stopnie z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki i techniki odzwierciedlają   wysiłek  włożony w wykonywanie zadań niż predyspozycje ucznia i efekt  końcowy.

 

§ 35

1.      Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych
w niniejszym statucie.

2.      Ocenianie zachowania ucznia uwzględnia w szczególności:

1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)      dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)      dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)      okazywanie szacunku innym osobom.

3.      Ocena zachowania nie ma wpływu na:

1)      oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2)      promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie gimnazjum.

4.      Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalne­go wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

5.      Klasyfikacyjne semestralne oceny zachowania ustala się według następujące skali:

1)      wzorowe /wz/;

2)      bardzo dobre /bdb/;

3)      dobre /db/;

4)      poprawne /pop/;

5)      nieodpowiednie /ndp/;

6)      naganne/ ng/

6.      Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia 9 z poniższych kryteriów:

1)      stanowi wzór w kulturze zachowania – na co dzień stosuje formy grzecznościowe, przestrzega zasad savoir-vivru, wyróżnia się taktem;

2)      okazuje szacunek osobom starszym, rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych, jest uczynny;

3)      jest sumienny, prawdomówny i uczciwy;

4)      właściwie reaguje na przejawy przemocy i agresji;

5)      jego stosunek do nauki stanowi wzór dla innych uczniów;

6)      systematycznie uczęszcza na zajęcia, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień;

7)      sumiennie wywiązuje się z powierzonych obowiązków i przyjętych na siebie zadań, wzorowo pełni dyżury klasowe;

8)      wychodzi z inicjatywą, jest organizatorem lub współorganizatorem imprez klasowych, szkolnych lub środowiskowych;

9)      godnie reprezentuje szkołę przez aktywny udział w konkursach, projektach, olimpiadach, zawodach sportowych, uroczystościach pozaszkolnych;

10)    wykazuje się dużą samodzielnością i kreatywnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomaga członków zespołu w realizacji
projektu i wykazuje umiejętność dokonania samooceny i wyciągania wniosków.

7.      Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia 15 z poniższych kryteriów:

1)      troszczy się o mienie własne i innych;

2)      dba o porządek w otoczeniu;

3)      dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe,  nie używa wulgarnego słownictwa;

4)      prezentuje wysoki poziom kultury osobistej;

5)      jest koleżeński i życzliwy, pomocny;

6)      rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych;

7)      okazuje szacunek rówieśnikom, dorosłym;

8)      właściwie reaguje na przejawy przemocy i agresji;

9)      bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;

10)    zawsze daje bardzo dobry przykład zachowania i właściwego stosunku do nauki;

11)    jest systematyczny, stara się być zawsze przygotowany do lekcji;

12)    chętnie udziela się w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska;

13)    bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań;

14)    nie ma uwag dotyczących niewłaściwego zachowania;

15)    nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności;

16)    w miarę możliwości rozwija swoje zdolności i zainteresowania w kołach zainteresowań oraz reprezentuje klasę w konkursach wewnątrzszkolnych;

17)    jest aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu jest rzeczowa i nacechowana życzliwością.

8.      Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia 12 z poniższych kryteriów:

1)      bez zarzutu wypełnia obowiązki szkolne;

2)      pamięta o obowiązku noszenia tarczy (sporadycznie zdarzy się jej nie mieć);

3)      aktywnie włącza się w prace na rzecz klasy, szkoły, środowiska;

4)      dba o kulturę zachowania w szkole;

5)      stara się nie utrudniać pracy kolegom i pracownikom szkoły;

6)      bierze udział w życiu klasy i szkoły;

7)      dobrze wywiązuje się z powierzonych obowiązków;

8)      nie ma powtarzających się  uwag lub tych, które dotyczą rażącego naruszania prawa szkolnego;

9)      szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów;

10)    jest koleżeński, życzliwy dla innych, szanuje ludzi starszych i niepełnosprawnych;

11)    dba o swój estetyczny wygląd: przestrzega zasad higieny osobistej, do szkoły nosi stosowny i schludny ubiór zgodny z regulaminem, na uroczystości szkolne
i w wyznaczonych terminach przychodzi w stroju galowym, jedynie sporadycznie dba o swoje zdrowie i nie ulega nałogom;

12)    jest tolerancyjny wobec innych kultur, narodowości, religii;

13)    przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;

14)    systematycznie uczestniczy w realizacji projektu edukacyjnego, współpracuje
w zespole wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania.

9.      Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który spełnia 14 z poniższych kryteriów:

1)      na ogół przestrzega prawa szkolnego - zdarzają mu się drobne uchybienia, uwagi na temat zachowania podczas zajęć i przerw;

2)      pozostawia po sobie porządek;

3)      systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne; ilość nieusprawiedliwionych godzin nie przekracza 10;

4)      uczestniczy w życiu szkoły i klasy;

5)      w miarę możliwości uczestniczy w konkursach i projektach organizowanych
na terenie szkoły;

6)      na ogół wywiązuje się z obowiązków dyżurnego i powierzonych mu prac;

7)      przestrzega zasad higieny osobistej, dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom;

8)      pamięta o obuwiu zamiennym (sporadycznie zdarza mu się nie zmienić obuwia)

9)      przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza niżą;

10)     nie znęca się fizycznie ani psychicznie nad innymi;

11)    stara się unikać kłótni i konfliktów;

12)    wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem, pozytywnie reaguje
na uwagi pracowników szkoły;

13)    stara się poprawić zachowanie (widać postępy w pracy nad sobą);

14)    stara się być tolerancyjny wobec innych kultur, narodowości i religii;

15)    dba o estetykę swojego wyglądu;

16)    niesystematycznie współpracuje w zespole realizującym projekt, jego działania są podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.

10.  Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

1)      dopuszcza się wykroczeń przeciwko Statutowi Gimnazjum, ale pracuje nad poprawą swojego zachowania i wykazuje ją;

2)      lekceważy obowiązki szkolne (nie wykonuje poleceń nauczycieli lub innych pracowników szkoły, często jest nieprzygotowany do lekcji, swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć);

3)      ma liczne, powtarzające się uwagi, świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu obowiązujących norm i zasad;

4)      nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków;

5)      nie szanuje cudzej własności, niszczy mienie klasy, szkoły i kolegów;

6)      nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania, używa wulgarnych słów;

7)      swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych (przynosi do szkoły niebezpieczne przedmioty, samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala się
od grupy, na przerwach zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu swojemu i innych), bierze udział w bójkach;

8)      kłamie, oszukuje;

9)      nagminnie nie zmienia obuwia na terenie szkoły;

10)    ulega nałogom;

11)    ma nieusprawiedliwione nieobecności (więcej niż 20 godzin);

12)    mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązuje się w terminie, ze swoich obowiązków czego konsekwencją są opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu.

11.  Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę nieodpowiednią, ale dopuścił się jednego z zachowań:

1)      nie wywiązuje się z obowiązków ucznia;

2)      nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych;

3)      wagaruje i namawia innych do wagarowania;

4)      bardzo często spóźnia się na lekcje;

5)      swoim zachowaniem uniemożliwia prowadzenie zajęć;

6)      daje zły przykład rówieśnikom, wpływa na nich demoralizująco;

7)      zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych;

8)      prowokuje bójki, często bierze w nich udział;

9)      dopuścił się kradzieży;

10)    znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie;

11)    naraża na szwank dobre imię szkoły;

12)    rozmyślnie niszczy mienie szkolne i prywatne, nie wywiązuje się z obowiązku naprawienia szkody;

13)    obraża nauczycieli, jest arogancki, wulgarny i agresywny (w tym wypadku sprawa zostaje skierowana do sądu zgodnie z ustawą o ochronie funkcjonariuszy publicznych);

14)    ulega nałogom (pali papierosy, e-papierosy, tabakę, pije alkohol, stosuje środki odurzające lub je rozprowadza);

15)    drastycznie narusza zasady kultury, dobrego wychowania i estetyki;

16)    spowodował, że szkoła wystąpiła do sądu w jego sprawie;

17)    nie uczestniczy lub odmówił udziału w realizacji projektu.

12.  Jednorazowe upomnienie ucznia na apelu szkolnym wyklucza w danym roku ocenę wzorową.

13.  Oceny dobrej zachowania nie może otrzymać uczeń, którego dotyczy jedno z poniższych uchybień:

1)      otrzymał naganę;

2)      był zawieszony w prawach ucznia;

3)      został przeniesiony karnie do innej klasy;

4)      zostaływobec niego zastosowane środki ujęte w „Procedurach postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń”.

14.  Oceny poprawnej zachowania nie może otrzymać uczeń, który w danym okresie:

1)      naruszył godność osobistą nauczyciela lub innego pracownika szkoły i wobec którego zostało złożone doniesienie na policję w tej sprawie.

15.  Jeśli po wystawieniu przez wychowawcę śródrocznej lub rocznej oceny zachowania uczeń rażąco naruszy prawo szkolne lub ogólnie przyjęte normy postępowania, wychowawca zmienia wystawioną wcześniej ocenę, ustalając nową zgodnie z przyjętymi procedurami.

16.  Jeżeli po wystawieniu śródrocznej lub rocznej czy końcowej oceny zachowania uczeń opuści m.in. 10 godz. (nieusprawiedliwione), Dyrektor może powołać w trybie nadzwyczajnym posiedzenie Rady Pedagogicznej, której decyzja może skutkować obniżeniem uczniowi o jeden stopień śródrocznej/rocznej/końcowej oceny zachowania.

17.  Uwagi na temat zachowania ucznia zapisywane są w zeszycie wychowawcy.

18.  Wychowawca dokonuje oceny bieżącej zachowania raz w miesiącu.

19.  Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wystawia wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

20.  Ustalona przez wychowawcę  śródroczna i roczna, a w ostatniej klasie końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.

21.  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, nauczyciel uwzględnia wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

§ 36

1.      Nauczyciel zajęć edukacyjnych jest zobowiązany poinformować na początku roku szkolnego uczniów oraz rodziców o sposobie zapoznania się z zasadami oceniania przedmiotowego.

2.      Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów       oraz rodziców o zasadach oceniania zachowania.

3.      Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

4.      Nauczyciel uzasadnia każdą wystawioną ocenę.

5.      Wychowawca obowiązkowo informuje rodziców w formie pisemnej o postępach     w nauce ich dziecka na zebraniach śródrocznych /rocznych.

6.      Wychowawca lub nauczyciel na bieżąco ustnie informuje rodziców o wynikach ucznia.

7.      Nauczyciel dokonuje wpisów ocen do zeszytu zajęć edukacyjnych, a w przypadku zajęć edukacyjnych typu wf, sposób odnotowania oceny określa nauczyciel prowadzący te zajęcia.

8.      W zeszycie, wymienionym w punkcie 7, można wpisywać inne uwagi.

9.      Na miesiąc przed ustaleniem śródrocznej, rocznej lub końcowej oceny klasyfikacyjnej nauczyciel lub wychowawca informuje ucznia i rodzica o zagrożeniu oceną niedostateczną.

10.  Szczegółowe terminy informowania rodziców o przewidywanych dla ucznia ocenach (w tym niedostatecznych) ustalane są corocznie przez dyrektora szkoły w "Kalendarzu roku szkolnego" i udostępniane na tablicach informacyjnych w szkole.

 

§ 37

1.      Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną przez przystąpienie do sprawdzianu pisemnego lub wykonanie polecenia zleconego w terminie ustalonym przez nauczyciela, lecz nie później niż do 7 dni od otrzymania tej oceny.

2.      Oceny z poprawy podlegają wpisowi do dziennika obok oceny poprawianej.

3.      Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy każdej oceny niedostatecznej.

4.      Szczegółowe zasady poprawy negatywnej oceny cząstkowej określa nauczyciel
w zasadach oceniania przedmiotowego.

 

 

§ 38

1.      Uczeń ma możliwość poprawy proponowanej oceny rocznej w przypadku, gdy:

1)      z powodu udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do sprawdzianów klasowych;

2)      z powodu dłuższej usprawiedliwionej nieobecności nie otrzymał ocen cząstkowych z objętych sprawdzeniem poszczególnych aktywności;

3)      obecność ucznia na zajęciach edukacyjnych wynosi 90%;

4)      przynajmniej 50% ocen co najmniej równych ocenie, o którą ubiega się uczeń, występuje w ocenianiu bieżacym.

2.      Nauczyciel zajęć edukacyjnych na pisemną prośbę ucznia, wniesioną w terminie     2 dni od informacji o proponowanej ocenie rocznej, dokonuje analizy zasadności złożonego wniosku według powyższych kryteriów.

3.      W oparciu o analizę wniosku ucznia/rodzica nauczyciel może ocenę podwyższyć lub utrzymać.

4.      By podwyższyć ocenę, nauczyciel buduje narzędzie pomiaru dydaktycznego /test wielostopniowy, a w przypadku przedmiotów takich jak technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne zestaw ćwiczeń praktycznych/ i w terminie do 3 dni przeprowadza sprawdzian.

5.      Sprawdzenia wiedzy i umiejętności nauczyciel może dokonać w formie ustnej
lub pisemnej w obszarze uznanym przez niego za konieczny.

6.      Uczeń otrzymuje informację zwrotną o ustalonej dla niego ocenie – utrzymanej
lub podwyższonej.

7.      Ustalona przez nauczyciela w/w drogą roczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna.

8.      Podanie ucznia i narzędzie, według którego przebiegał pomiar, stanowią dokument nauczyciela.

9.      Szczegółowe zasady poprawy proponowanej oceny rocznej określa nauczyciel
w zasadach oceniania przedmiotowego.

 

§ 39

1.      Uczeń lub jego rodzić ma prawo zgłosić zastrzeżenia do ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, ale pod warunkiem, że ich zdaniem ta ocena ustalona została niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu jej ustalania:

1)      zastrzeżenie powinno być wniesione na piśmie do dyrektora szkoły w terminie
2 dni roboczych od zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

2)      w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

a)      przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala  roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

3)     w skład komisji wchodzą:

a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako   
 przewodniczący komisji,

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;

4)     W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

a) ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania;

5)      komisję tworzą:

a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
 przewodniczący komisji,

b)      wychowawca oddziału,

c)      nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,

d)     pedagog,

e)      przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

f)       przedstawiciel rady rodziców;

6)      w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami dyrektor szkoły ustala termin przeprowadzania  sprawdzianu wiadomości i umiejętności, nie później jednak niż 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń;

7)      sprawdzian wiedzy i umiejętności powołana komisja przeprowadza w formie pisemnej i ustnej;

8)      z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, informatyki, wychowania fizycznego sprawdzian przyjmuje formę ćwiczeń praktycznych;

9)      do zadań komisji należy:

a)      ustalenie semestralnej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych,

      przygotowanie protokołu z tego sprawdzianu, zawierający: skład komisji,

      termin sprawdzianu, zadania (pytania sprawdzające), wynik sprawdzianu

      oraz stopień ustalony przez komisję.

b)      do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację
      o ustnych odpowiedziach ucznia

c)      protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się
      datę egzaminu oraz ustalony stopień;

10)    nauczyciel przedmiotu przygotowuje 2 zestawy pytań (stopień trudności musi  odpowiadać kryteriom  stopnia, o który ubiega się uczeń);

11)    ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej;

12)    ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna jest ostateczna z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego;

13)    uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie ustalonym  przez Dyrektora Gimnazjum po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

2. Ocena klasyfikacyjna  zachowania ustalana jest według trybu:

1)      tydzień przed konferencją zatwierdzającą klasyfikację wychowawca klasy powiadamia ucznia o przewidywanej ocenie;

2)      uczeń lub jego rodzice mają prawo w terminie nie później niż na tydzień
przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym okresie złożyć do dyrektora szkoły odwołanie od tej oceny;

3)      Dyrektor powołuje komisję w składzie:

a)      dyrektor jako przewodniczący komisji,

b)      wychowawca klasy,

c)      pedagog,

d)     wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący w danej klasie zajęcia edukacyjne /przewodniczący zespołu wychowawców/,

e)      przedstawiciel Rady Rodziców,

f)       przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;

4)      komisja podejmuje decyzję o utrzymaniu tub zmianie oceny po wysłuchaniu argumentów wszystkich zainteresowanych stron i w drodze głosowania zwykłą większością głosów;

a)         w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji;

5)      ustalona przez komisję ocena jest ostateczna i nie może być niższa niż ustalona wcześniej;

6)      z prac komisji sporządzony zostaje protokół, który zawiera:

a)      skład komisji,

b)      termin posiedzenia komisji,

c)      wynik głosowania,

d)     ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem;

7)      protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 

§ 40

1.      Do egzaminu klasyfikacyjnego może przystąpić:

1)    uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności;

2)   uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności – może zdawać egzamin klasyfikacyj­ny za zgodą rady pedagogicznej;

3)    uczeń, który realizuje na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki;

4)    uczeń, który spełnia obowiązek nauki lub obowiązek szkolny poza szkołą;

5)    egzamin klasyfikacyjny nie może być przeprowadzony później niż w dniu poprzedzającym zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

6)    termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami;

7)    egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:

a)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji,

b)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;

8)    egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie ustnej i pisemnej;

9)    egzamin klasyfikacyjny plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, wychowania fizycznego ma formę zadań praktycznych;

10)    w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni (w charakterze obserwatorów) rodzice ucznia;

11)    uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w danym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Gimnazjum;

12)    uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego śródroczna/roczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna;

13)    z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

a)      nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

b)      imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

c)      termin egzaminu klasyfikacyjnego,

d)     imię i nazwisko ucznia,

e)      zadania egzaminacyjne,

f)       ustaloną ocenę klasyfikacyjną;

14)    do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego;

15)    protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;

16)    uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

 

§ 41

1. Uczeń może przystąpić do egzaminu poprawkowego wg następującego trybu:

1)      uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał ocenę niedostateczną
z jednego albo dwóch zajęć edukacyjnych może zdawać
egzamin poprawkowy;

2)      egzamin poprawkowy składa się z części ustnej oraz części pisemnej; z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, informatyki, wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych;

3)      termin egzaminu poprawkowego ustala Dyrektor Gimnazjum do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

4)      egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu wakacji;

5)      egzamin ten przeprowadza powołana przez Dyrektora komisja w składzie:

a)      dyrektor szkoły – jako przewodniczący,

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator,

c)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek;

6)      z  egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający:

a)      nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

b)      imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

c)      termin egzaminu poprawkowego,

d)     imię i nazwisko ucznia,

e)      zadania egzaminacyjne,

f)       ustaloną ocenę klasyfikacyjną;

7)      do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego;

8)      protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;

9)      roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu popraw­kowego jest ostateczna;

10)    uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, powtarza klasę;

11)    uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Gimnazjum, nie później jednak niż do końca września;

12)    uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie
ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej;

13)    uczeń może wnieść zastrzeżenia w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym
że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego;

14)    ustalona przez kolejną komisję roczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna.

 

§ 42

1.      Uczeń może otrzymać świadectwo z wyróżnieniem.

1)      Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który: w wyniku klasyfikacji końcoworocznej osiągnął średnią ocen z wszystkich obowiązkowych przedmiotów nauczania przewidzianych szkolnym planem nauczania 4,75 i powyżej oraz wzorową lub bardzo dobrą oceną zachowania;

2)      świadectwo z wyróżnieniem nie może zawierać ocen  niższych niż ocena dobra:

2.      Uczeń od klasy I wzwyż kończący:

1)      klasę z wyróżnieniem - otrzymuje nagrodę w formie książkowej;

2)      szkołę z wyróżnieniem - otrzymuje nagrodę w formie książkowej, a jego rodzicom wręczany jest list gratulacyjny podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

3.      Nagrody książkowe zapewnia Rada Rodziców w miarę własnych możliwości finansowych.

 

 

§ 43

1.      W klasie trzeciej gimnazjum okręgowa komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym”.

2.      Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:

1)      w części pierwszej - humanistycznej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;

2)      w części drugiej - matematyczno-przyrodniczej - wiadomości i umiejętności       z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;

3)      w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

3.      Rodzice ucznia, w terminie do 20 września roku szkolnego, w którym będzie przeprowadzany egzamin, składają Dyrektorowi Gimnazjum pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią egzaminu gimnazjalnego.

4.      W deklaracji tej podaje się również informację o zamiarze przystąpienia ucznia
do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

5.      Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia:

1)      część pierwsza egzaminu gimnazjalnego i część druga egzaminu gimnazjalnego trwają po 150 minut;

2)      część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest zdawana na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym i część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym trwają po 60 minut;

3)      część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, o których mowa w § 32 ust. 2, dla poziomu III.0.

6.      Uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są obowiązani przystąpić dodatkowo do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

7.      Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym mogą również przystąpić uczniowie, którzy rozpoczęli naukę języka w gimnazjum.

8.      Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

9.      Na wniosek rodziców uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, mogą przystąpić do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

10.  Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swej niepełnosprawności nie potrafią samodzielnie czytać lub pisać, są zwolnieni z trzeciej części egzaminu gimnazjalnego.

11.  Dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce czas trwania egzaminu poszczególnych części może być przedłużony wg wskazówek OKE.

12.  Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczniu się mają prawo przystąpić
do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do ich dysfunkcji, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej.

13.  Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin.

14.  Opinię przedkłada się Dyrektorowi Gimnazjum do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu.

15.  Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania może przystąpić do egzaminu na warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych; na podstawie tego orzeczenia.

16.  Uczeń chory lub niesprawny czasowo o jego stanie zdrowia może przystąpić
do egzaminu gimnazjalnego w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia lekarza.

17.  Uczeń przystępujący w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną (trudności adaptacyjne, zaburzenia komunikacyjne, sytuacja kryzysowa, traumatyczna) może przystąpić do egzaminu w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzebie możliwości psychofizycznych na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

18.  Opinia wydawana jest przez Radę Pedagogiczną Gimnazjum na wniosek nauczyciela, specjalisty zajmującego się pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, prowadzącego zajęcia z uczniem (za zgodą rodziców) lub na wniosek rodziców.

19.  Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy nie rokują nadziei kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej mogą być zwolnieni przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
z obowiązku przystąpienia do egzaminu na wniosek rodzica/prawnych opiekunów pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną Gimnazjum
.

20.  Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do egzaminu gimnazjalnego.

21.  Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkich są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego na podstawie zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata.

22.  Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej jego części albo przerwał egzamin, przystępuje
do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie później jednak niż do 20 sierpnia danego roku.

23.  Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku.

24.  W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu w wyznaczonym dodatkowym terminie, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek Dyrektora Gimnazjum, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub odpowiedniej jego części.

25.  Dyrektor Gimnazjum składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.

26.  W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zestawu zadań
przez ucznia, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia  i przerywa jego egzamin.

27.  Informację o unieważnieniu pracy ucznia zamieszcza się w protokole i stosuje się odpowiednie przepisy.

28.  Uczeń może uzyskać na egzaminie maksymalnie150 punktów.

29.  Wyniki egzaminu ustala zespół egzaminatorów.

30.  Zaświadczenie o wynikach egzaminu uczeń otrzymuje nie później niż 7 dni
przed zakończeniem roku danego roku szkolnego.

31.  Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły.

 

 

§ 44

1.      Dyrektor Gimnazjum przynajmniej raz w ciągu roku szkolnego przedstawia Radzie Pedagogicznej ogólne wnioski z funkcjonowania szkolnego systemu oceniania.

2.      Uwagi zgłaszane do Dyrektora przez nauczycieli, uczniów i rodziców są podstawą
do dokonywania analizy i zmian w niniejszym dok
umencie.

3.      Ewaluacja przedmiotowych systemów oceniania, opracowanych na bazie niniejszego dokumentu dokonywana jest bieżąco w trakcie roku szkolnego, uwzględniać powinna opinie uczniów, rodziców i nauczycieli o wdrażanym systemie. Pozwoli to
na sformułowanie sądów, weryfikację dotychczasowych działań i podjęcie decyzji
o wprowadzeniu ewentualnych zmian.

 

§ 45

1.      Wewnoątrzszkolne ocenianie jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

 

 

ROZDZIAŁ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§ 46

1.      Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 47

1.      Regulaminy określające działalność organów Gimnazjum nie mogą być sprzeczne
z zapisami niniejszego statutu jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy
o systemie  oświaty.

2.      Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.      Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.

 

§ 48

1.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy  o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów prawnych.

2.      Organem kompetentnym do uchwalenia zmian w Statucie Gimnazjum jest Rada Pedagogiczna.

3.      Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały.

 

§ 49

Statut w wersji ujednoliconej wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.