KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM

IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KAMIENICY

NA LATA 2015 – 2020

 

 

„Szkoła powinna dążyć do tego, by młody człowiek opuszczał ją jako harmonijna osobowość, a nie jako specjalista.”

Albert Einstein

 

Misja szkoły

Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kamienicy to placówka przyjazna dzieciom i ich środowisku. Istniejemy dla ucznia i jego rodziny. Nasi uczniowie potrzebują zaspokojenia podstawowych potrzeb, takich: jak poczucie bezpieczeństwa, szacunku, możliwość samorealizacji oraz poznawania, co staramy się im zapewnić. Jesteśmy po to, by kształcić, przekazywać wiedzę, pomagać  w rozwiązywaniu problemów, wspierać uczniów w rozwoju oraz opiekować się nimi. Każdy wychowanek naszej szkoły osiągnie sukces na miarę swoich możliwości. Chcemy wykształcić w nim pozytywne postawy zachowań oraz przygotować do kontynuowania nauki.

Kształtujemy postawy patriotyczne i obywatelskie współpracując z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kamienicy.

  

Wizja szkoły

 

*      Stwarzamy uczniom optymalne warunki do harmonijnego rozwoju, zdobywania wiedzy i umiejętności poprzez indywidualizację procesu kształcenia.

*      Stwarzamy bezpieczne warunki w szkole.

*      Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która ciągle doskonali się i dokształca.

*      Kształtujemy postawy patriotyczne i obywatelskie współpracując       z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kamienicy.

*      Wychowujemy uczniów w poszanowaniu polskiej tradycji i kultury oraz tolerancji wobec innych narodowości.

*      Organizujemy wszechstronną pomoc potrzebującym, obejmujemy działaniami profilaktycznymi wszystkich uczniów.

*      Oferujemy szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych.

*      Promujemy działalność szkoły i jej osiągnięcia w środowisku lokalnym.

*      Zapewniamy uczniom swobodny dostęp do nowoczesnych technologii.

*      Unowocześniamy i uzupełniamy bazę i wyposażenie szkoły.

*      Włączamy rodziców w procesy wychowawcze i edukacyjne dzieci.

 

 

Sylwetka absolwenta

 

Absolwent Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kamienicy:

*      Dba o piękno mowy ojczystej.

*      Dba o dobre imię szkoły.

*      Dba o mienie szkolne.

*      Dba o zdrowie, unika wszelkich używek.

*      Dba o otaczające nas środowisko.

*      Szanuje siebie i innych.

*      Rozwija się intelektualnie i duchowo.

*      Zachowuje się odpowiedzialnie i świadomie.

*      Jest tolerancyjny.

*      Jest asertywny.

*      Jest komunikatywny, otwarty i twórczy.

*      Jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi.

*      Jest patriotą - zna historię swojego kraju i regionu.

*      Zna rodzimą myśl techniczną i intelektualną.

*      Respektuje i przestrzega regulamin szkolny.

*      Wykorzystuje możliwości, jakie oferuje szkoła.

*      Potrafi mądrze korzystać z szerokiego dostępu do wiedzy.

*      Jest przygotowany do aktywnego udziału w życiu społecznym.

  

Obszary funkcjonowania szkoły i sposoby realizacji wymagań.

  

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

Wymagania z załącznika

rozporządzenia

Zadania

Termin

realizacji

Odpowiedzialni za realizację zadania

1.1 Analizuje się

wyniki egzaminów

zewnętrznych.

1. W szkole przeprowadzana jest analiza próbnych  i końcowych egzaminów gimnazjalnych.

 

2. Wyniki są analizowane w zespołach przedmiotowych, przedstawiane Radzie Pedagogicznej, a wnioski wdrażane
w proces dydaktyczny.

 

3. Szkoła dokonuje pomiaru EWD w celu analizy postępów w nauce.

4. Wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia.

Do końca roku

szkolnego, w którym

odbyły się egzaminy lub wrzesień kolejnego roku szkolnego.

 

 

 

 

Na bieżąco

Nauczyciele

zespołów

przedmiotowych.

 

 

Nauczyciele

zespołów

przedmiotowych

oraz nauczyciele

przedmiotów.

 

Nauczyciele

przedmiotów

1.2 Uczniowie

nabywają

wiadomości
i umiejętności.

1. Nauczyciele prowadzą badania wyników nauczania i analizują osiągnięcia uczniów.

 

2. Nauczyciele formułują i wdrażają wnioski  z analizy osiągnięć uczniów.

 

3. Nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych

wyników w nauce dzięki indywidualizacji

procesu nauczania.

 

4. Wdrożone wnioski przyczyniają się do poprawy wyników   w nauce uczniów.

Na bieżąco

 

 

 

Na bieżąco

 

 

 

 

Na bieżąco

 

 

 

Na bieżąco

Nauczyciele

przedmiotów

 

 

Nauczyciele

przedmiotów

 

 

Nauczyciele

przedmiotów

 

 

 

Nauczyciele

przedmiotów

1.3 Uczniowie są

aktywni.

1. Uczniowie są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły:

uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, biorą udział w konkursach, imprezach szkolnych i środowiskowych,

angażują się w pracę Samorządu

Uczniowskiego szkolnego Koła Caritas.

Na bieżąco

Samorząd Uczniowski

Szkolne Koło Caritas