Z JĘZYKIEM OBCYM ZA PAN BRAT

 

Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego

„Nade wszystko speaking”

 

Czerwiec 2015

W tym roku mija 5 lat od podjęcia, już dzisiaj możemy powiedzieć słusznej decyzji o prowadzeniu tego typu zajęć, innowacji pedagogicznej Nade wszystko speaking”. Co więcej, po 5 latach obserwujemy wymierne efekty naszej pracy - uczniowie, uczestnicy innowacji osiągają wysokie wyniki na egzaminach, w szkołach średnich, m.in. na maturach ustnych. Mamy niezbity dowód, że metoda Callana jest skuteczna i dlatego zdecydowałyśmy o  kontynuacji tej innowacji w kolejnych latach.

 

 

Krótka historia innowacyjnych działań

(artykuły prasowe - fragmenty)

 

STYCZEŃ 2010

 

Był podsumowaniem trwającej od września innowacji pedagogicznej autorstwa mgr Doroty Chrobak.
 Adresat podejmowanych w tym okresie działań - 16 osobowa grupa uczniów z klas drugich (oddziały bcd), w ramach pozalekcyjnych spotkań, które zgodnie z tytułem innowacji („Nade wszystko speaking”) miały na celu doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, wzięła m.in. udział w wyjazdach studyjnych do Krakowa. W szkole językowej Callan gimnazjaliści uczestniczyli w zajęciach z native speakers. Stali się uczniami  szkoły językowej po pomyślnie zdanym wstępnym teście. Doskonalili swoje umiejętności w warsztatach kulturowo-językowych pt. „Ireland today”, prowadzonych przez Irlandczyka Richie Mullaney w ramach Europejskiego Programu Edukacyjnego – NAUKA BEZ GRANIC.

 

2011

Uczniowie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kamienicy swoje umiejętności językowe rozwijają też poza systemem lekcyjnym. W ramach innowacji  z obydwu języków – angielskiego i niemieckiego uczestniczą w różnych formach doskonalenia (warsztaty, ćwiczenia praktyczne, projekty, wyjazdy…). Młodzież odwiedziła już w październiku szkołę Callana w Krakowie. Temu wyjazdowi towarzyszyły inne atrakcje (np. lekcja z przewodnikiem), co pozwoliło na poszerzenie wiedzy z różnych przedmiotów. wyprawa miała więc charakter interdyscyplinarny.

 

 

 

2012

Pozytywnym echem wśród młodzieży szkolnej odbiły się również innowacje językowe (j. angielski, j. niemiecki). Uczniowie mogli w niekonwencjonalny sposób (między innymi podczas wyjazdów  do Krakowa na lekcje z obcokrajowcami) poznawać  tajniki języków nowożytnych i doskonalić umiejętności komunikacyjne.

W następnym roku szkolnym planowana jest kontynuacja innowacji „Nade wszystko speaking” oraz „Odkrywamy Wielką Brytanię”.

 

 

2013/2014

Kolejny rok w Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kamienicy upływa pod hasłem innowacji pedagogicznej Nade wszystko speaking.

Podejmowane w jej ramach działania innowacyjne mają na celu doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Uczestnictwo w zajęciach uświadamia  uczniom, jak ważną rolę we współczesnym świecie pełni  biegłość w posługiwaniu się językiem obcym. Przyczynia się  również do przełamania bariery językowej oraz  czyni uczniów gotowymi do  wchodzenia w interakcje z innymi osobami.

Nowatorstwo zajęć polega   na innowacyjnej formie ich organizacji. Dzięki  przychylności organu prowadzącego szkołę już od 3 lat organizujemy  wyjazdy   do Szkoły Językowej Callan w Krakowie , podczas których młodzież naszego gimnazjum  uczy  się języka angielskiego bardzo skuteczną metodą Callana, a co ważne, ma bezpośredni kontakt z native speakerami, którzy prowadzą zajęcia. Czują  się tam  „jak w domu”- znają native speakerów, mają założone karty studentów, przydział do grup zaawansowania, a szkoła otrzymuje certyfikat ukończenia danego roku nauki gimnazjalistów oraz nawiązania współpracy z Szkołą Językową Callan w Krakowie. Jest ona  jedyną filią Szkoły Językowej Callana z Londynu i posiada akredytację Kuratorium Oświaty.

Ponadto, raz w tygodniu, w ramach innowacji, w Gimnazjum im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kamienicy  prowadzę zajęcia wyłącznie metodą Callana (po odbytym szkoleniu uzyskałam do tego  pełne kwalifikacje).

Proponowane rozwiązania innowacyjne są  bardzo ważnym ogniwem w procesie kształcenia lingwistycznego. Organizując zajęcia w sposób innowacyjny, korzystnie wpływamy  na rozwój kompetencji komunikacyjnej uczestników innowacji, która odznacza się umiejętnością  zdobywania i przekazywania informacji w mowie w sposób poprawny i odpowiedni do danej sytuacji. Wpływa  to również pozytywnie na rozwój kompetencji lingwistycznej, która charakteryzuje się m.in. łatwością transponowania tworzywa językowego. Biorąc udział w zajęciach opartych na metodzie Callana, uczeń  czuje się świadomym użytkownikiem języka angielskiego, co wpływa  na wzrost motywacji do podejmowania wysiłku na rzecz samorozwoju.

 

 

Warto korzystać

 

Na przełomie roku 2013/2014 nauczycielka Gimnazjum  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kamienicy - mgr Dorota Chrobak - uczestniczyła w projekcie „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych” realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty. Przez dwa  tygodnie przebywała na intensywnym szkoleniu „ Culture, Language and Methodology w przepięknym Brighton-zwanym często małym Londynem.

O tym, że warto korzystać z takich możliwości, przekonuje następująca wypowiedź uczestniczki projektu:

Renomowana szkoła, w której odbywały się zajęcia – English Language Centre w Brighton, stanęła na wysokości zadania. Zapewniono nam wysoko wykwalifikowaną kadrę, perfekcyjnie wyposażone sale, grupę międzynarodową, wycieczki fakultatywne, ciągły kontakt z żywym językiem. Wszystko to sprawiło, że dotknęłam pełną dłonią kultury, języka i metodologii nauczania języka angielskiego. Pobyt w rodzinach angielskich pozwolił mi poznać kulturę i zwyczaje oraz codzienne życie Brytyjczyków. Wycieczki fakultatywne dostarczyły ogromnej dawki wrażeń - poznałam południowy Sussex w całej jego okazałości. Bogactwo programu przekonało mnie, że uczenie się języka angielskiego to nie tylko gramatyka, konwersacje, ale także kultura, tradycja - realioznawstwo krajów angielskiego obszaru językowego. ogrom nabytej wiedzy i umiejętności podczas szkolenia już owocuje w mojej codziennej pracy. Taki wyjazd - to los wygrany na loterii. Dlatego zachęcam wszystkich nauczycieli, uczących języka obcego, z terenu naszej gminy do skorzystania z programu unijnego Comenius. Składajcie wnioski i przeżyjcie niezapomnianą przygodę z językiem angielskim, a pozytywna energia, którą zyskacie, udzieli się zapewne uczniom i przełoży się pozytywnie na ich wyniki. Good luck!”

 

1014/2015

W 2010 roku  w kamienickim Gimnazjum podjęto działania innowacyjne, mające na celu doskonalenie umiejętności posługiwania się  językiem angielskim. Ten eksperyment pedagogiczny to „Nade wszystko speaking”. Uczestnictwo w zajęciach uświadamia uczniom, jak ważną rolę we współczesnym świecie pełni umiejętność posługiwania się językiem obcym. Zajęcia przyczyniają się także do przełamania bariery językowej i zachęcają uczniów do podejmowania i prowadzenia konwersacji w języku angielskim. Prowadzący innowację postawili wszystko na jedną kartę - dać zdolnej młodzieży okazję do tego, aby język angielski nie był dla niej obcy; żeby mogła dotknąć kultury krajów anglojęzycznych i spotkać się z żywym językiem. To, co jest najbardziej potrzebne naszym uczniom, to kontakt z żywym językiem, który próbujemy jej zapewnić poprzez zajęcia z native speakers w Szkole Językowej „Callan” – mówi inicjatorka innowacji mgr D. Chrobak - W tym celu organizujemy wyjazdy do Krakowa, gdzie nasi uczniowie uczestniczą w intensywnym kursie speakingu. Mało tego, dla pełnego i wymiernego efektu zajęć jedna z anglistek ukończyła 40 godzinne szkolenie metodą Callana, którą może wykorzystać podczas zajęć w gimnazjum.

D. Chrobak i J. Piechura

 

GALERIA    FILM