CZAS PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W GIMNAZJUM

IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

ROK SZKOLNY 2015/16

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8:00-9:00

 

 

   

 

9:00-10:00

 

 

   

 

10:00-11:00

 

 

 

 

 

11:00-12:00

X

X

 X

X

X

12:00-13:00

X

X

X

X

X

13:00-14:00

X

X

X

X

X

14:00-15:00

 

 

 

 

 

15:00-16:00

 

 

 

 

 

 

 

          Regulamin wypożyczania i udostępniania

   podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów

Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kamienicy

 

Podstawa prawna:

Ustawa   z dnia 30 maja 2014r. o zmianie  ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014r. poz. 811)

Podręcznik – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

Materiał edukacyjny -  należy przez to rozumieć materiał  zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną

Materiał ćwiczeniowy – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności

 

REGULAMIN

1. Regulamin określa zasady związane z wypożyczaniem uczniom podręczników oraz postępowania w przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia.

2. Podręczniki użytkowane są przez okres minimum trzech lat.

3. Warunki wypożyczania przez uczniów podręczników lub materiałów edukacyjnych podlegają wszystkim zasadom wypożyczania książek z biblioteki szkolnej.

4. Każdemu uczniowi jest przypisany konkretny numer podręcznika  lub materiał edukacyjny. Po wypożyczeniu na etykiecie podręcznika należy wpisać imię  , nazwisko oraz klasę do której chodzi.

5. Uczeń zobowiązany jest dbać o stan użytkowanych książek, dokonywania drobnych napraw i korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem.

6. Podręczniki lub materiały edukacyjne są  wypożyczane uczniom od początku roku szkolnego do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wypożyczenie następuje       
w pierwszym tygodniu po rozpoczęciu roku szkolnego. Zwrot do biblioteki szkolnej następuje w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć dydaktyczno -wychowawczych.

7. Uczniowie przystępujący do egzaminu poprawkowego zwracają podręczniki/podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku szkolnego.

8. Zauważone uszkodzenia, które już były w podręczniku trzeba zgłosić bibliotekarzowi od razu po wypożyczeniu podręcznika.

9. Uczeń jest zobowiązany zwrócić podręcznik/podręczniki w stanie niepogorszonym, pomijając zużycie będące następstwem prawidłowego używania.

10. Przez uszkodzone podręczniki lub materiały edukacyjne rozumie się: zabrudzenia, poplamienia, popisania, zgubienia, rozerwania, połamania, zagubienia kartek, wyrywania kartek,
robienia w podręczniku notatek przy pomocy długopisu/pióra/mazaka/, sklejania kartek, nacinanie kartek nożyczkami, brudzenia kartek jakimikolwiek substancjami, nie można
wykonywać dodatkowych rysunków, oznaczeń, wypełniania.  Uszkodzenie to działanie które uniemożliwia dalsze wykorzystanie podręcznika lub materiału edukacyjnego.

11. Dodatkowe wyposażenie podręczników w mapy, plansze, płyty CD stanowi integralną część podręcznika i należy je zwrócić wraz z podręcznikiem.

12. Uczniowie zalegający ze zwrotem podręczników/ materiałów edukacyjnych nie mogą wypożyczać następnych książek do czasu uregulowania swoich zobowiązań.

13. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych rezygnuje z edukacji             w gimnazjum zobowiązany jest oddać otrzymane wcześniej podręczniki.

14. Uczeń, który przybył w trakcie  roku szkolnego, korzysta z dodatkowego kompletu pod ręczników znajdujących się w bibliotece szkolnej do czasu zakupu przez szkołę podręczników dla ucznia.

WYCHOWAWCA

1. Na pierwszym zebraniu klasowym w danym roku szkolnym wychowawca informuje rodziców uczniów o zasadach odpowiedzialności za wypożyczone podręczniki.

2. Wychowawca ma obowiązek poinformowania uczniów o zasadach korzystania  z podręczników lub materiałów edukacyjnych.

3. Nadzór nad terminowym zwrotem podręczników/ materiałów edukacyjnych sprawuje uczeń, rodzic, wychowawca klasy i nauczyciel bibliotekarz.

 

 

 

RODZICE/ opiekunowie prawni

1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub nie zwrócenia podręcznika/ materiałów edukacyjnych Gimnazjum w Kamienicy  może żądać od Rodziców Ucznia zwrotu kosztu zakupu
zgodnie z art.22 ak. ust.3.Ustawy o zmianie  ustawy o systemie oświaty.

2. Wartość uszkodzenia lub zniszczenia, nie zwrócenia podręcznika określa Dyrektor Gimnazjum.

3. Rodzice na pierwszym  zebraniu z wychowawcą klasy podpisują stosowne oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu.

 

PRZEPISY KOŃCOWE

1.Organem uprawionym do zmian i interpretacji postanowień regulaminu jest Dyrektor  Gimnazjum w Kamienicy.

2.Decyzje w kwestiach z zakresu wypożyczania lub udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, materiałach ćwiczeniowych , które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje Dyrektor Gimnazjum

3.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015r.